• WNIOSEK O BONIFIKATĘ z tytułu niedotrzymania parametrów jakościowych wody przeznaczonej do spożycia jest do pobrania w zakładce DLA MIESZKAŃCA - Woda i ścieki
Zamknij komunikaty

„Rozbudowa drogi gminnej nr 116269E w miejscowości Brenica wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028

                                                                                   

                                                                                                                                          

GMINA LUBOCHNIA                                                                                                

  

                      

Zadanie gminne dotyczące działań w zakresie infrastruktury pn.

„Rozbudowa drogi gminnej nr 116269E w miejscowości Brenica wraz z niezbędną infrastrukturą”

zostało dofinansowane ze środków

Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028

 

 

      Celem realizacji niniejszego zadania jest poprawa warunków komunikacyjnych oraz poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

      W ramach realizacji zadania rozbudowana zostanie droga gminna nr 116269E w miejscowości Brenica. Wykonane zostaną roboty budowlane w branży drogowej, jak również z zakresu sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej oraz elektroenergetycznej, m.in.:

- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni,

- wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej oraz wjazdów,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego (w części w ramach kosztów niekwalifikowalnych),

- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej (w części w ramach kosztów niekwalifikowalnych),

- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej (w ramach kosztów niekwalifikowalnych),

- wykonanie sieci wodociągowej (w ramach kosztów niekwalifikowalnych),

- wykonanie oświetlenia ulicznego (29 słupów oświetleniowych) wraz z usunięciem kolizji energetycznych (w części w ramach kosztów niekwalifikowalnych).

Całkowita wartość inwestycji to kwota brutto 8.299.946,00 zł, w tym wydatki kwalifikowalne objęte dofinansowaniem z FDS na lata 2019-2028 w kwocie 5.423.349,00 zł oraz wydatki niekwalifikowalne w kwocie 2.876.597,00 zł, stanowiące koszt po stronie Gminy Lubochnia.

 

Całkowita wartość zadania: 5.423.349,00 zł

Kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych: 4.338.679,00 zł

Kwota wkładu własnego Gminy Lubochnia: 1.084.670,00 zł

Rok przyznania dotacji: 2019

     

 

                                                                  

Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 2 =
Link
4 + 2 =