• Od 22.04.2021 r. uruchomiona została rejestracja unikatowych Kodów Potwierdzających Dokonanie SAMOSPISU i uprawniających do udziału w Loterii. Nagrody to karty przedpłacone o wartości 500 zł, 1000 zł oraz samochody osobowe.
  • Rachmistrzowie będą dzwonić! Rachmistrz zadzwoni do Ciebie z numeru 22 828 88 88 lub z numeru infolinii spisowej tj. 22 279 99 99. Tożsamość rachmistrza można zweryfikować poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/ lub na infolinii.
Zamknij komunikaty

„Rozbudowa drogi gminnej nr 116269E w miejscowości Brenica wraz z niezbędna infrastrukturą” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028

„Rozbudowa drogi gminnej nr 116269E w miejscowości Brenica wraz z niezbędną infrastrukturą”

w ramach

Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028

 

 

            W dniu 30 listopada 2020 r. podpisany został  protokół odbioru końcowego zrealizowanych robót budowlanych w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 116269E w miejscowości Brenica wraz z niezbędną infrastrukturą”, dofinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 4.540.506,64 zł brutto (wydatki kwalifikowalne w kwocie 3.493.880,48 zł; wydatki niekwalifikowalne w kwocie 1.046.626,16 zł), w tym dofinansowanie ze środków FDS w kwocie 2.795.105,00 zł. Wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego.

W ramach zrealizowanych robót budowlanych wykonano m.in.:

- roboty rozbiórkowe,

- konstrukcję jezdni o szerokości 5,50 m i nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej,

- chodnik o szerokości 2,00 m oraz ścieżkę rowerową o szerokości 2,00 m,

- sieć kanalizacji deszczowej,

- sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami zaślepionymi na granicy linii rozgraniczającej oraz najazdową przepompownią ścieków,

- sieć wodociągową wraz z przyłączami zaślepionymi na granicy linii rozgraniczającej,

- oświetlenie uliczne,

- oznakowanie poziome i pionowe.

Nad zrealizowanymi robotami prowadzony był nadzór inwestorski:

- w branży budowlanej, przez pracownika Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Inwestycyjnych,

- w branży wod-kan. przez firmę P.P.H.U. „FAZI” Jacek Szeliga, z  miejscowości Rąbień, zgodnie z podpisaną umową na kwotę 35.055,00 zł brutto, w tym dofinansowanie ze środków FDS 12.269,00 zł,

- w branży elektrycznej przez firmę Usługi Projektowe i Inwestycyjne mgr inż. Krzysztof Popiołek, z miejscowości Smardzewice, zgodnie z podpisaną umową na kwotę 8.610,00 zł brutto, w tym dofinansowanie ze środków FDS 6.428,00 zł.

 

Zrealizowana inwestycja oznakowana została dwoma tablicami informacyjnymi, których wykonawcą była firma M3MEDIA Radosław Bernaciak z Tomaszowa Mazowieckiego. Łączna kwota brutto wykonanych tablic wyniosła 1.279,00 zł,  w tym dofinansowanie z FDS 1.023,00 zł.

 

Realizacja przedmiotowego zadania wpłynie na poprawę warunków komunikacyjnych oraz wzrost poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.       

Brenica FDS 4Brenica FDS 3Brenica FDS 2Brenica FDS 7Brenica FDS 6Brenica FDS 5Brenica FDS 1

 

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 3 =
Link
9 + 3 =