• Ogólnopolski konkurs plastyczny - ,, Zapobiegajmy pożarom''  Prace wraz z metryczką pracy należy złożyć do dnia 15.12.2023r
Zamknij komunikaty

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - edycja 2024

asystent_2024

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024. 

Głównym celem programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Adresatami Programu są:

  1. dzieci do ukończenia 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w punkcie 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w literze a i b, zgodnie z artykułem 5 i artykułem 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 złotych.

Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:
  1. Gmina/powiat składa wniosek (załącznik numer 1 do Programu) wraz z załącznikami do wniosku (załączniki numer 1a i 1b do Programu) do właściwego Wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl w terminie do 15 września 2023 roku. Generator jest aplikacją webową, dostępną wyłącznie dla zarejestrowanych w systemie użytkowników.
  2. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (załącznik numer 3 do Programu) i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowanych z Programu (załącznik numer 2 do Programu) w terminie do dnia 6 października 2023 roku.
  3. Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.
Pliki do pobrania dotyczące Programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - edycja 2024

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 8 =
Link
2 + 8 =