• Wybory do Sejmu i Senatu RP  2023 - informacje o warunkach udziału w głosowaniu oraz wnioski zostały zamieszczone w zakładce DLA MIESZKAŃCA
Zamknij komunikaty

Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej

wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa”.

FEPR RP LP UEEFRR BELKA

„Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej

wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa”.

 

Gmina Lubochnia reprezentowana przez Wójta Gminy Lubochnia p. Tadeusza Józwika i Skarbnik Gminy p. Monike Kute 18.05.2018 r. podpisała umowę na realizację projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Oś priorytetowa  V Ochrona środowiska, Działanie V.3 Gospodarka wodno- ściekowa, Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno- kanalizacyjna.  

            Celem bezpośrednim projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno- kanalizacyjnej poprzez podniesienie poziomu wyposażenia Gminy Lubochnia w sieć kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę oczyszczalni ścieków polegającą na budowie suszarni osadu oraz nadbudowie i przebudowie stacji uzdatniania wody. Efektem realizacji projektu będzie poprawa dostępu mieszkańców Gminy Lubochnia do zbiorczej kanalizacji sanitarnej, co wpłynie na ograniczenie niekontrolowanego zrzutu ścieków bytowo- gospodarczych z nieskanalizowanych miejscowości. Ponadto wybudowana suszarnia osadu pozwoli na ponowne ich użytkowanie, w tym rolnicze, co sprzyjać będzie racjonalnej gospodarce osadami ściekowymi.

            Celem pośrednim projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez wzrost liczy osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków. Realizacja projektu przyczyni się do zapewnienia skutecznego i efektywnego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków, co sprzyjać będzie poprawie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych, w tym terenów objętych ochrona prawną. Dzięki rozwojowi gospodarki wodno- kanalizacyjnej poprawi się jakość i standard życia mieszkańców Gminy Lubochnia.

 

 

Wartość projektu: 14 246 988,33 zł

 

Wysokość wkładu UE w projekt: 8 158 123,91 zł

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 9 =
Link
9 + 9 =