• WNIOSEK O BONIFIKATĘ z tytułu niedotrzymania parametrów jakościowych wody przeznaczonej do spożycia jest do pobrania w zakładce DLA MIESZKAŃCA - Woda i ścieki
Zamknij komunikaty

Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Lubochnia Dworska

wfosigw lodz 2x1

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi”

 

Nazwa zadania:

„Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Lubochnia Dworska”.   

 

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 325 441,80 PLN NETTO.

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:

- POŻYCZKA w kwocie 293 856,00 PLN.  

Opis projektu:

Realizacja zadania obejmuje poniższy zakres rzeczowy:

  1. Wybudowanie sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości 252,32 mb, w tym:

- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC f315 mm o długości 157,30 mb,

- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC f400 mm o długości 92,92 mb,

- wykonanie studzienki ściekowej o śr. 500 mm z osadnikiem i wpustem ulicznym typu ciężkiego wraz z podłączeniem do sieci głównej kanałem z rur PVC f160 mm o długości 2,10 mb,

- roboty drogowe odtworzeniowe o powierzchni 90 m2.  

2. Wykonanie separatora koalescencyjnego substancji ropopochodnych zintegrowanego z osadnikiem zawiesin mineralnych o pojemności czynnej 7,0 m3 i przepływie nominalnym 35 dm3/s wraz z wylotem kanalizacji deszczowej do rzeki Luboczanka – 1 szt.

 

Efekt ekologiczny, który będzie uzyskany w wyniku realizacji zadania:

- umożliwienie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do odbiornika – rzeki Luboczanki w ilości 10.800,00 m3 rocznie.

 

 

www.zainwestujwekologie.pl

Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 4 =
Link
3 + 4 =