• Ogólnopolski konkurs plastyczny - ,, Zapobiegajmy pożarom''  Prace wraz z metryczką pracy należy złożyć do dnia 15.12.2023r
Zamknij komunikaty

Budowa suszarni osadów na terenie oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej

Zdjęcie 1 suszarnia osadu


Gmina Lubochnia zakończyła realizację zadania pn. ”Przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej poprzez budowę suszarni osadów na terenie oczyszczalni ścieków” w ramach projektu pn. „Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

     W dniu 21 kwietnia 2021 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych związanych z budową suszarni osadów na terenie oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej. Wykonawcą zadania była firma Instal Bud Pecyna Sp. z o.o. z Żelechlinka, a jego całkowita wartość wyniosła 4.690.000,00 zł brutto, w tym dokumentacja projektowo-kosztorysowa i uzyskanie pozwolenia na budowę 147.600,00 zł brutto, roboty budowlane 4.542.400,00 zł brutto i sfinansowana została:
- ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.831.106,57 zł,
- ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie umorzenia w kwocie 185.547,00 zł,
- ze środków WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 750.618,00 zł, w tym w formie pożyczki 525.433,00 zł i dotacji 225.185,00 zł,
- ze środków własnych gminy w kwocie 922.728,43 zł.
W dniu 31 marca 2021 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Mazowieckim nie wniósł sprzeciwu odnośnie przystąpienia do użytkowania obiektu suszarni osadu.
     W ramach zadania wykonano na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dokumentację projektowo-kosztorysową, uzyskano pozwolenie na budowę oraz zrealizowano roboty budowlane polegające na budowie suszarni słonecznej mechanicznie odwodnionych osadów ściekowych o wydajności 900 Mg/rok, w szczególności:
- wykonano dwunawową halę suszarniczą o konstrukcji stalowej oraz pokryciu ścian i dachu z płyt poliwęglanowych,
- wykonano instalacje elektryczne, teletechniczne i wodnokanalizacyjne,
- dostarczono, zamontowano i uruchomiono dwie przewracarki bębnowe w technologii WendeWolf,
- dostarczono ładowarkę kołową, przegubową.
Nad realizacją zadania prowadzony był nadzór inwestorski przez firmę Consil Mateusz Chmielewski z miejscowości Nowy Glinnik, gm. Lubochnia, na łączną kwotę 50.430,00 zł brutto, w tym środki unijne w kwocie 24.511,40 zł oraz środki własne gminy w kwocie 25.918,60 zł.
www.mapadotacji.gov.pl

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 1 =
Link
7 + 1 =