Dostarczenie żywności z Banku Żywności w Łodzi do punktu wydawania w Lubochni i rozdział dla osób potrzebujących – mieszkańców gminy Lubochnia

Wójt Gminy Lubochnia informuje, że w dniu 14 listopada 2016 r. Lubocheńskie Stowarzyszenie Bezrobotnych i Trzeźwiejących AA „ODNOWA”z siedzibą w Lubochni ...

INFORMACJA 

Wójt Gminy Lubochnia informuje, że w dniu 14 listopada 2016 r. Lubocheńskie Stowarzyszenie Bezrobotnych i Trzeźwiejących AA „ODNOWA”z siedzibą w Lubochni Dworskiej, ul. Tomaszowska 13, 97-217 Lubochnia złożyło w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i poz. 395)uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Gminie Lubochnia w roku 2016, którą następnie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubochni, na stronie internetowej Gminy Lubochnia oraz w BIP Gminy Lubochnia.

 

Do przedmiotowej oferty nie wniesiono uwag.

 

W związku z powyższym, na realizację zadania publicznego pt. Dostarczenie żywności z Banku Żywności w Łodzi do punktu wydawania w Lubochni i rozdział dla osób potrzebujących – mieszkańców gminy Lubochnia” Lubocheńskiemu Stowarzyszeniu Bezrobotnych i Trzeźwiejących AA „ODNOWA” przyznano dotację celową z budżetu Gminy Lubochniaw wysokości 1.662,08 złotych.

 

Do pobrania

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 5 =
Link
7 + 5 =