Dotacja na wymianę pieca

W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Programu Priorytetowego pn.: „Program Ograniczania Niskiej Emisji — edycja II” Wójt Gminy Lubochnia informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie w formie dotacji na zadania ...

DOTACJA NA WYMIANĘ PIECA

W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Programu Priorytetowego pn.: „Program Ograniczania Niskiej Emisji — edycja II” Wójt Gminy Lubochnia informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie w formie dotacji na zadania realizowane w budynkach/lokalach mieszkalnych polegające na likwidacji lokalnych źródeł ciepła tj. indywidualnych kotłowni, pieców, palenisk, kotłowni zasilających kilka budynków opalanych paliwami stałymi oraz zastąpienie ich przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (w tym pompy ciepła) spełniające odpowiednie wymagania emisyjne.

W ramach Programu można ubiegać się o dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych zadania, które dotyczą m.in.:

 1. zakupu i montażu fabrycznie nowych urządzeń do produkcji energii, w tym ze źródeł odnawialnych, wraz z systemem odprowadzania spalin i niezbędnym oprzyrządowaniem,
 2. demontażu istniejących instalacji i urządzeń,
 3. wykonania lub modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. lub c.w.u. w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania systemu,
 4. wykonania przyłącza i instalacji gazowej oraz opłaty przyłączeniowej, pod warunkiem, że w budynku/lokalu mieszkalnym co najmniej 50% powierzchni użytkowej przeznaczona jest na cele mieszkaniowe.

Kwota maksymalnego dofinansowania do 50% kosztów kwalifikowanych zadania, dla źródeł ciepła o mocy do 40 kW nie może przekraczać limitów określonych w Programie, które wynoszą odpowiednio:

 1. dla kotłowni gazowej, olejowej — 12.000,00 zł,
 2. dla podłączenia do sieci cieplnej - 10.000,00 zł,
 3. dla ogrzewania elektrycznego — 10.000,00 zł,
 4. dla kotłowni na biomasę — 12.000,00 zł,
 5. dla kotłowni węglowej (węgiel kamienny) — 6.500,00 zł,
 6. dla pompy ciepła z powietrznym wymiennikiem ciepła — 12.000,00 zł,
 7. dla pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła — 15.000,00 zł.

W związku z powyższym prosimy osoby chętne do skorzystania z w/w dofinansowania o składanie deklaracji, stanowiącej załącznik do ogłoszenia, osobiście w Urzędzie Gminy Lubochnia (pokój nr 21, I piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.05.2018 r.

Szczegółowe informacje odnośnie Programu dostępne są pod adresem internetowym, w załączniku do ogłoszenia oraz udzielane w Urzędzie Gminy Lubochnia - pokój nr 8 i 10.

Złożenie wypełnionej deklaracji nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, a jedynie zgłoszeniem gotowości do wzięcia udziału w Programie Ograniczania Niskiej Emisji — edycja II. Niepełne lub nieprawidłowe jej wypełnienie może skutkować nie uwzględnieniem jej przy sporządzaniu wniosku o dofinansowanie.

Kolejność zgłoszeń będzie brana pod uwagę w przypadku, gdy ogólna kwota z wniosków o dofinansowanie złożonych do WFOŚiGW w Lodzi przekroczy kwotę zaplanowaną w Programie.

Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 5 =
Link
3 + 5 =