GMINA LUBOCHNIA- CENTRUM TRADYCJI KULINARNYCH

30 listopada 2016 r. podpisano umowę na realizację projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej.

FERP lodzkie UEFERR

GMINA LUBOCHNIA REALIZUJE PROJEKT

PN. „ GMINA LUBOCHNIA- CENTRUM TRADYCJI KULINARNYCH”.

30 listopada 2016 r. podpisano umowę na  realizację projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.  W ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu,

Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej.

Celem projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Lubochnia poprzez zwiększone wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych Gminy oraz dostosowanie ich do funkcji turystycznych, w tym dla turystyki wiejskiej, kulturalnej i aktywnej.

Efektem realizacji projektu będzie wypromowanie Gminy Lubochnia jako obszaru atrakcyjnego dla uprawiania różnych form turystyki, poszerzenie dotychczasowej oferty turystycznej o nowe innowacyjne produkty i usługi turystyczne oraz poprawa dostępności turystycznej, w tym dla osób z niepełno sprawnościami.

 

Wartość projektu: 9 820 190,15

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 5 732 058,07

 

 

 

 

 

 

 

www.mapadotacji.gov.pl

Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 9 =
Link
4 + 9 =