Gmina Lubochnia - Centrum Tradycji Kulinarnych

Centrum_1.jpg

GMINA LUBOCHNIA ZAKOŃCZYŁA REALIZACJĘ PROJEKTU PN.„Gmina Lubochnia - Centrum Tradycji Kulinarnych” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

GMINA LUBOCHNIA ZAKOŃCZYŁA REALIZACJĘ PROJEKTU PN.

„Gmina Lubochnia - Centrum Tradycji Kulinarnych” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Z dniem 31 grudnia 2018 r. Gmina Lubochnia zakończyła realizację projektu nr WND.RPLD.06.02.01-10-0070/16 pn. „Gmina Lubochnia – Centrum Tradycji Kulinarnych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
W ramach projektu zrewitalizowano centrum Lubochni poprzez zagospodarowanie terenu parku, wybudowanie wiaty na cele turystyczne wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz ciągu pieszego, jak również utworzono Centrum Tradycji Kulinarnych w Małczu poprzez przebudowę i rozbudowę oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt istniejącego w tej miejscowości Domu Ludowego. Całkowita wartość projektu wyniosła 9.033.462,00 zł brutto, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie 5.093.469,35 zł. W szczególności w ramach projektu:

  • Wykonano roboty budowlane na łączna kwotę 7.892.713,29 zł brutto, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie 4.581.741,02 zł,
  • Zakupiono środki trwałe obejmujące m.in. sprzęt sportowy, sprzęt i wyposażenie kuchni oraz Izby Pamięci w Małczu oraz elementy małej architektury, tj. fontanna, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery rozmieszczone na terenie parku oraz w centrum Lubochni na łączną kwotę brutto 836.466,23 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie 385.976,84 zł,
  • Zrealizowano zarządzanie projektem obejmujące swym zakresem prowadzenie nadzorów inwestorskich nad robotami budowlanymi oraz wykonanie tablic pamiątkowych, kampanię marketingową obejmującą swym zakresem m.in. udział w targach Tour Salon w Poznaniu, wykonanie ulotek, folderów, map turystyczno-promocyjnych, bilbordów, aplikacji turystycznej i komunikatora z mieszkańcami, jak również utworzenie otwartego punktu dostępu, umożliwiającego połączenie internetowe sieci bezprzewodowej Wi-Fi „Hot Spot” w Lubochni na łączna kwotę brutto 304.282,48 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 125.751,49 zł. 

Realizacja projektu wpłynęła na poprawę atrakcyjności turystycznej gminy, poprzez zwiększone wykorzystanie jej walorów przyrodniczych i kulturowych oraz dostosowanie ich do funkcji turystycznych, w tym turystyki wiejskiej, kulinarnej i aktywnej. Cel ten został osiągnięty poprzez adaptację Domu Ludowego w Małczu do pełnienia funkcji Centrum Tradycji Kulinarnych oraz Izby Pamięci o Andrzeju Fryczu Modrzewskim, budowę obiektów turystycznych oraz zagospodarowanie przestrzeni w Lubochni wraz z małą architekturą, zastosowanie nowoczesnych narzędzi marketingowych, w tym m.in. mobilnej aplikacji turystycznej, geocachingu, mapy turystyczno-promocyjnej oraz zakup sprzętu turystycznego. Ze zrealizowanego projektu mogą korzystać mieszkańcy Gminy Lubochnia, powiatu tomaszowskiego, województwa łódzkiego oraz turyści z innych regionów.

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 6 =
Link
2 + 6 =