Gmina Lubochnia ogłasza pisemny przetarg publiczny (nieograniczony) na sprzedaż składnika majątku Gminy Lubochnia

DSC06458.JPG

Przedmiotem sprzedaży jestsamochód specjalny pożarniczy marki STAR 266 o numerze rejestracyjnym LFU 8342, stanowiące mienie Gminy Lubochnia.

Lubochnia Dw., dn. 4.11.2016r.

 

 

Gmina Lubochnia

ogłasza

pisemny przetarg publiczny (nieograniczony)

na sprzedaż składnika majątku Gminy Lubochnia

 

 

I. Nazwa i siedziba jednostki:

Gmina Lubochnia, Lubochnia Dworska, ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia,

NIP: 773-22-23-364 REGON: 590 648 149

 

II. Rodzaj, typ i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego:

Przedmiotem sprzedaży jestsamochód specjalny pożarniczy marki STAR 266 o numerze rejestracyjnym LFU 8342, stanowiące mienie Gminy Lubochnia.

 

Dane rejestracyjno-indentyfikacyjne:

Marka: FSC-Starachowice STAR

Model pojazdu: 266/691

Rok produkcji: 1989

Data pierwszej rejestracji: 28.11.1989

Kolor: czerwony

Numer identyfikacyjny pojazdu VIN: P266029323634

Pojemność silnika: 5842,00 cm3

Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym

Wskazanie drogomierza: 36849 km

Rodzaj nadwozia: kabina 6-osobowa dzielona (2+4)

Dop. Masa całk.: 10500 kg

Rodzaj zabudowy: pożarniczy specjalny

Liczba osi/ Rodzaj napędu/ Skrzynia biegów: 3/ 6x6/ manualna

Zawieszenie: resorowe

Oznaczenie silnika: 359M

Pojemność/ Moc silnika: 6842 ccm/ 110kW (150KM)

Długość/ Szerokość/ Wysokość: 6900mm/ 2500mm/ 2690mm

Data ważności badania technicznego: 21.05.2017r.

Zabudowa składa się głównie ze zbiornika wodnego z motopompą oraz schowków bocznych. Brak wyposażenia pożarniczego.

 

III. Cena wywoławcza:

Cenę wywoławczą pojazdu,będącego przedmiotem niniejszego przetargu określa się na kwotę 5 000,00 zł brutto(słownie: pięć tysięcy złotych brutto).

 

IV. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Lubochni, Lubochnia Dworska ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia (sala konferencyjna) w dniu16.11.2016r.
o godz. 11:00

Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa.

 

V. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

Zamkniętą kopertę, zawierającą pisemną ofertę na zakup samochodu należy złożyć w terminie do dnia 16.11.2016r. do godziny 10:30 w siedzibie Urzędu Gminy w Lubochni, Lubochnia Dworska ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia (sekretariat Urzędu).

Koperta z ofertą winna być zaadresowana na Urząd Gminy w Lubochni i powinna być oznaczona odpowiednim napisem: „sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR 266 - nie otwierać przed dniem 16.11.2016r.”.

Na kopercie winny znajdować się również dane adresowe składającego ofertę. W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej liczy się data i godzina wpływu oferty do siedziby Sprzedającego.

Termin związania ofertą Sprzedającego określa się na 7 dni od terminu otwarcia kopert.

 

VI. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany pojazd:

Samochód, będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w dniach od 07.11.2016r. do 15.11.2016r. w godz. 9:00 – 15:00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubochni, Lubochnia Dworska ul. Tomaszowska 6, 97-217 Lubochnia.

Osoba do kontaktu – Aneta Milczarek, tel. kontaktowy: 44 7103510 wew. 77.

 

VII. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów (wzór oferty stanowi załącznik
Nr 1).

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena zakupu pojazdu.

Złożona oferta winna zawierać co najmniej:

- imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oferenta

- adres zamieszkania lub siedziby (firmy) oferenta

- oferowaną cenę i warunki jej zapłaty

- numer NIP oferenta

- datę sporządzenia oferty

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i je akceptuje bez zastrzeżeń, oraz że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu i ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin

 

VIII. Termin zawarcia umowy sprzedaży

Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu (projekt umowy stanowi załącznik nr 2).

 

IX. Inne informacje dotyczące przetargu:

1) Nabywcą pojazdu zostanie ten uczestnik przetargu, który zaoferował najwyższą cenę nabycia spośród złożonych ofert.

2) W przypadku zaoferowania takiej samej najwyższej ceny przez więcej niż jednego oferenta dla pojazdu, będącego przedmiotem przetargu, zostanie dodatkowo przeprowadzona licytacja ustna. O terminie i miejscu przeprowadzenia licytacji komisja przetargowa zawiadomi oferentów telefonicznie.

3) Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania warunków przetargu.

4) Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia pojazduw ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury przez Sprzedającego.

5) Wydanie Nabywcypojazdu nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy i zapłacie ceny nabycia.

6) Sprzedający nie udziela gwarancji na pojazd objęty przetargiem ani nie odpowiada za wady ukryte pojazdu.

7) Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:

- została złożona po wyznaczonym terminie lub  niewłaściwym miejscu przez oferenta,

- nie zawiera danych i dokumentów, wymaganych dla kompletności złożonej oferty lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nowa ofertę,

- o odrzuceniu oferty komisja przetargowa niezwłocznie powiadomi oferenta.

 

Zastrzeżenie:

Organizatorowi przetargu tj. Gminie Lubochnia, przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. 

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 4 =
Link
1 + 4 =