Gmina Lubochnia zakończyła realizację zadania

Małecz_1.jpg

Przebudowa i rozbudowa Domu Ludowego w m. Małecz w celu przystosowania istniejącego obiektu do pełnienia funkcji turystycznej

FEPR RP LP UEEFRR BELKA

GMINA LUBOCHNIA ZAKOŃCZYŁA REALIZACJĘ ZADANIA PN.:

„Przebudowa i rozbudowa Domu Ludowego w m. Małecz w celu przystosowania istniejącego obiektu do pełnienia funkcji turystycznej” w ramach projektu pn.: „Gmina Lubochnia - Centrum Tradycji Kulinarnych” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

W dniu 21 czerwca 2018 r. podpisany został protokół odbioru końcowego i przekazania-przejęcia inwestycji do eksploatacji dla realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa    i rozbudowa Domu Ludowego w m. Małecz w celu przystosowania istniejącego obiektu do pełnienia funkcji turystycznej” w ramach projektu pn.: „Gmina Lubochnia – Centrum Tradycji Kulinarnych”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wykonawcą robót budowlanych prowadzonych w formule "zaprojektuj i wybuduj" była firma Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „ZAWISZA” Sp.      z o.o. z Radomia, a całkowita wartość zadania wyniosła 1.414.054,37 zł brutto, w tym roboty budowlane 1.332.874,37 zł brutto oraz wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa 81.180,00 zł brutto.  Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 wyniosła 830.724,14 zł.

 

            W ramach umowy wykonane zostały:

 1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
 2. Roboty budowlane obejmujące w szczególności:
 •  roboty ogólnobudowlane,
 •  roboty elektryczne,
 •  roboty teletechniczne,
 •  roboty wodno - kanalizacyjne,
 •  roboty w zakresie instalacji c.o. wraz z kotłownią gazową,
 •  wentylację,
 •  budowę wiaty rowerowej wraz z dziesięciostanowiskowym stojakiem,
 •  zagospodarowanie terenu wokół budynku wraz ze zjazdem,
 •  montaż małej architektury, w tym pomnika A. F. Modrzewskiego,
 •  nasadzenia zieleni.

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 1 =
Link
7 + 1 =