• WNIOSEK O BONIFIKATĘ z tytułu niedotrzymania parametrów jakościowych wody przeznaczonej do spożycia jest do pobrania w zakładce DLA MIESZKAŃCA - Woda i ścieki
Zamknij komunikaty

GOSPODARKA NISKOEMISYJNA – WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

„GOSPODARKA NISKOEMISYJNA – WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

 W GMINIE LUBOCHNIA”

Gmina Lubochnia reprezentowana przez Wójta Gminy Lubochni p. Piotra Majchrowskiego i Skarbnik Gminy p. Monikę Kute 05.11.2019r. podpisała umowę na realizację projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Oś priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w Gminie Lubochnia poprzez wymianę niskosprawnych i nieekologocznych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła bardziej ekologiczne. Celem pośrednim jest poprawa jakości powietrza, spadek zużycia paliw kopalnianych służących produkcji energii cieplnej, przyśpieszenie inwestycji poprawiających jakość środowiska naturalnego, poprawa warunków życia mieszkańców regionu, zmniejszenie obciążenia budżetów gospodarstw domowych, wzrost atrakcyjności turystycznej gminy, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu i zwiększenie odporności lokalnych systemów energetycznych na zagrożenia wynikające z tych zmian.

Wartość projektu: 2 162 551,68 zł

Wysokość wkładu UE w projekcie: 1 590 703,60 zł

 

Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 4 =
Link
8 + 4 =