Informacje o możliwościach prawnych w sprawie szacowania szkód

w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę łowną

Łódź, 15 marca 2017 r.

IR-IV.4100.1.2017

 

Panie, Panowie

Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast

w województwie łódzkim

 

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z adresowanymi ostatnio do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Łodzi wnioskami rolników o dokonanie oględzin i oszacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziką zwierzynę informuję, że w świetle obowiązujących przepisów prawa, w zależności od terenu  na którym szkody zostały wyrządzone, (tj. czy na terenie obwodu łowieckiego czy też nie) oraz jaki rodzaj dzikiej zwierzyny wyrządził szkody w uprawach, do oszacowania i wypłaty odszkodowania odpowiednio właściwi są:

  1. Na terenie obwodu łowieckiego – zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego  w oparciu o art  46 ustawy z dnia 13 października 1995 r Prawo łowieckie (tj. Dz. U. 2015 poz. 2168 ze zm).
  2. Na terenie obwodów łowieckich leśnych – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zgodnie z art. 50 ust.2 wskazanej powyżej ustawy.
  3. Na terenie obwodów łowieckich polnych lub obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich – zarząd województwa na podstawie art. 50 ust. 1 i 1b cytowanej ustawy.
  4. W przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową,
    np. bobry – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w oparciu o art. 126 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z  2016. Poz. 2134 ze zm.).

Przy wstępnym szacowaniu szkód, na wniosek jednej ze stron, w szacowaniu może uczestniczyć przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej zgodnie z zapisem art. 46 ust. 2 prawa łowieckiego oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. 2010 Nr 45 poz. 272).

Jednocześnie informuję, że wskazane powyżej przepisy regulują również okoliczności, kiedy odszkodowanie nie przysługuje – mówi o tym zapis art. 48 prawa łowieckiego oraz art. 126 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody).

Niezależnie od rodzaju szkody łowieckiej, oględzin i szacowania szkód dokonuje się na podstawie wskazanego wyżej rozporządzenia Ministra Środowiska.

W sprawach spornych dotyczących wysokości odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta, orzekają sądy powszechne.

Bardzo proszę o rozpowszechnienie niniejszej informacji wśród rolników, celem uniknięcia wydłużenia czasu szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne.

.

 

Z poważaniem

 

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Marek Jacek Michalak
Dyrektor Wydziału

Infrastruktury i Rolnictwa

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 4 =
Link
9 + 4 =