• Ogólnopolski konkurs plastyczny - ,, Zapobiegajmy pożarom''  Prace wraz z metryczką pracy należy złożyć do dnia 15.12.2023r
Zamknij komunikaty

"Infrastruktura sołecka na plus" - edycja 2023 w miejscowości Nowy Jasień

Tablica ISnP 2023 współfinansowane

                    SCENA WŚRÓD ZIOŁOWYCH GRZĄDEK

W dniu 21 lipca 2023 r. Gmina  Lubochnia, reprezentowana przez Wójta Gminy Pana Piotra Majchrowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy oraz w obecności Sołtysa Sołectwa Jasień podpisała z Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez Pana Zbigniewa Ziembę – Wicemarszałka Województwa Łódzkiego oraz Pana Andrzeja Górczyńskiego – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Łódzkiego umowę o udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju  infrastruktury w sołectwach „Infrastruktura sołecka na plus” na realizację projektu pn. „Scena wśród ziołowych grządek”, zgłoszonego przez Sołectwo Jasień , realizowanego w miejscowości Nowy Jasień.
Realizacja projektu ma na celu poprawę komfortu życia społecznego we wspólnocie lokalnej poprzez wykonanie, w szczególności:
-  sceny plenerowej,
- zagospodarowania terenów zielonych wraz z systemem nawadniania i elementami małej architektury, tj. ławki, kosze, budki dla owadów pożytecznych,
- aranżacji ogrodu ziołowego prowadzonego w permakulturze z kodami QR do oznaczania roślin połączonych z mobilną aplikacją,
- montażu latarni LED z panelem fotowoltaicznym, jako ekologicznego oświetlenia terenu,
- ułożenia kostki brukowej w części parkingowej i występowania chodnika oraz pod posadowienie sceny plenerowej.
Projekt zrealizowany zostanie w terminie od 1 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
Kwota przyznanej dotacji wynosi 100.000,00 zł.


Do pobrania

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 8 =
Link
6 + 8 =