Modernizacja drogi gminnej nr 116271E w miejscowości Luboszewy

Obraz1

Modernizacja drogi gminnej nr 116271E w miejscowości Luboszewy

W dniu 18 czerwca 2021 r. podpisana została pomiędzy Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez Pana Andrzeja Górczyńskiego – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego oraz Pana Wojciecha Frątczaka – Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, a Gminą Lubochnia, reprezentowaną przez Pana Piotra Majchrowskiego – Wójta Gminy oraz Panią Monikę Kuta – Skarbnika Gminy, umowa o przyznaniu środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. Modernizacja drogi gminnej nr 116271E w miejscowości Luboszewy. Kwota przyznanej dotacji wynosi 132.520,00 zł. 
Również w tym dniu gminę odwiedziła Pani Ewa Wendrowska, Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, która w towarzystwie Pana Wójta, Radnych Gminnych oraz Sołtysów oglądała tereny, na których lada moment będą realizowane inwestycje z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w tym modernizacja drogi gminnej nr 116271E w miejscowości Luboszewy. Wójt Gminy podziękował Pani Radnej za udzielone wsparcie i cenne uwagi na etapie formułowania wniosków.     
W dniu 11 czerwca 2021 r. podpisana została z Zakładem Budowlano-Drogowym DUKT Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z Włoszczowej umowa na wykonanie robót budowlanych
w ramach przedmiotowego zadania. Wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy zgodnie ze złożona ofertą wynosi 508.216,16 zł brutto. Termin realizacji robót budowlanych to 3 miesiące od dnia podpisania umowy, a ich zakres obejmuje m.in.:
- wykonanie  poszerzenia jezdni z celu osiągnięcia stałego pięciometrowego przekroju jezdni,
- ułożenie na całej szerokości konstrukcji jezdni siatki z geokompozytu,
- wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W w ilości średnio 125 kg/m2,
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o grubości 4 cm,
- wykonanie obustronnych poboczy o szerokości 0,75 m,
- wykonanie elementów odwodnienia, w tym odmulenia rowów,
- wykonanie stałej organizacji ruchu poprzez montaż oznakowania pionowego.
Realizacja przedmiotowego zadania wpłynie na poprawę warunków komunikacyjnych oraz przyczyni się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 9 =
Link
2 + 9 =