• Informujemy, że w dniach 18-24 kwietnia 2024r. zostanie przeprowadzona akcja szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Zrzut szczepionek wykonany będzie z samolotów.
Zamknij komunikaty

Modernizacja drogi w miejscowości Nowy Olszowiec - Chrapy w gminie Lubochnia

Tablica informacyjna

Modernizacja drogi w miejscowości Nowy Olszowiec – Chrapy w gminie Lubochnia

W dniu 24 czerwca 2022 r. podpisana została pomiędzy Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez Pana Piotra Adamczyka – Wicemarszałka Województwa Łódzkiego oraz Pana Andrzeja Górczyńskiego – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego, a Gminą Lubochnia, reprezentowaną przez Pana Piotra Majchrowskiego – Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, umowa o przyznaniu środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. Modernizacja drogi w miejscowości Nowy Olszowiec - Chrapy. Kwota przyznanej dotacji wynosi 220.120,00 zł.  

W dniu 18 maja 2022 r. podpisana została z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. z Gielniowa umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania. Wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy zgodnie ze złożona ofertą wynosi 617.208,59 zł brutto. Termin realizacji robót budowlanych to 4 miesiące od dnia podpisania umowy, a ich zakres obejmuje m.in.:
- wykonanie  podbudowy jezdni z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie oraz warstwy stabilizacji cementem 2,5 MPa na poszerzeniach jezdni,
- ułożenie warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC,
- wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem,
- odmulenie rowów,
- regulację istniejących studzienek,
- wykonanie oznakowanie pionowego,
- plantowanie terenu przyległego.

Realizacja przedmiotowego zadania wpłynie na poprawę warunków komunikacyjnych oraz przyczyni się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 1 =
Link
8 + 1 =