• Wybory do Sejmu i Senatu RP  2023 - informacje o warunkach udziału w głosowaniu oraz wnioski zostały zamieszczone w zakładce DLA MIESZKAŃCA
Zamknij komunikaty

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023.

ministerstwo-rodziny-i-polityki-spolecznej-770x400

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 573 z późniejszymi zmianami),
poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki
wytchnieniowej.
Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 150 000 000,00 złotych.
Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:
  1. Gmina/powiat składa wnioski na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody (załącznik numer 1A lub 1B do Programu) w terminie do dnia 10 listopada 2022 roku (decyduje data wpływu do wojewody).
  2. Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek na środki finansowe w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, które stanowią odpowiednio (załącznik numer 2A lub 2B, załącznik 3 do Programu) w terminie do dnia 25 listopada 2022 roku (decyduje data wpływu do Ministra).
  3. Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia listy rekomendowanych wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 9 grudnia 2022 roku.
Więcej tutaj.

Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 6 =
Link
4 + 6 =