• Wybory do Sejmu i Senatu RP  2023 - informacje o warunkach udziału w głosowaniu oraz wnioski zostały zamieszczone w zakładce DLA MIESZKAŃCA
Zamknij komunikaty

Odnawialne źródła energii w Gminie Lubochnia (etap III) - podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

Znak UE


Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Odnawialne źródła energii w Gminie Lubochnia (etap III)

Gmina Lubochnia, reprezentowana przez Wójta Gminy Lubochnia p. Piotra Majchrowskiego i Skarbnika Gminy p. Monikę Kuta, podpisała w dniu 23.05.2022 r. umowę na realizację projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii. W związku z uzupełnieniem alokacji RPO WŁ na lata 2014-2020 o dodatkowe środki REACT-EU pochodzące z Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy w dniu 31 maja 2022 r. podpisany został aneks do umowy, zgodnie z którym projekt realizowany będzie z wykorzystaniem w/w środków, w ramach Osi priorytetowej XIII REACT-EU Działanie XIII.2 REACT-EU dla OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Głównym celem projektu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych
i zmniejszenie wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii w Gminie Lubochnia, skutkujące poprawą stanu środowiska naturalnego. Grupą docelową są właściciele posesji, na terenie których zainstalowano infrastrukturę OZE – łącznie 633 osoby oraz pośrednio wszyscy mieszkańcy gminy i woj. łódzkiego.

Realizacja projektu obejmuje zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na terenie prywatnych posesji mieszkańców gminy – 196 szt.; paneli fotowoltaicznych na budynku użyteczności publicznej (Kompleks rekreacyjno-sportowo-sportowo-wypoczynkowy przy ul. Łódzkiej 57A w Lubochni) – 1 szt.; kotłów na biomasę – 24 szt.

Całkowita wartość projektu: 4 714 424,31 zł
Wysokość wkładu UE w projekcie: 3 693 328,10 zł

www.mapadotacji.gov.pl

Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 6 =
Link
3 + 6 =