• UWAGA! W związku z brakiem opadów deszczu, wilgotność ściółki w lasach jest na bardzo niskim poziomie, co oznacza ekstremalne ryzyko pożarowe lasów. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i nieużywanie ognia w lesie i jego sąsiedztwie. W przypadku zagrożenia - dzwoń na 112
Zamknij komunikaty

Odnawialne źródła energii w Gminie Lubochnia (etap III) - wyniki oceny merytorycznej i wybór projektu do dofinansowania

Znak UE


Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Informacja o wynikach oceny merytorycznej w ramach konkursu dla naboru Nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/21 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W dniu 4 kwietnia 2022 r. opublikowana została lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru Nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/21 Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wniosek złożony przez Gminę Lubochnia uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną oraz został wybrany do realizacji, z łączną kwotą wnioskowanego dofinansowania 3.693.328,10 zł.
W związku z uzupełnieniem alokacji RPO WŁ na lata 2014-2020 o dodatkowe środki REACT-EU pochodzące z Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy, projekt realizowany będzie z wykorzystaniem w/w środków, w ramach Osi priorytetowej XIII REACT-EU Działanie XIII.2 REACT-EU dla OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Lista projektów wyłonionych do dofinansowanie znajduje się pod linkiem:
https://rpo.lodzkie.pl/wiadomosci/item/5497-zmiany-na-liscie-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-ramach-naboru-dotyczacego-odnawialnych-zrodel-energii


http://www.mapadotacji.gov.pl

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 9 =
Link
6 + 9 =