Ogłoszenie Wójta Gminy Lubochnia z dnia 21 marca 2017 roku

Wójt Gminy Lubochnia podaje do publicznej wiadomości uproszczoną ofertę złożoną w dniu 13 marca 2017 roku przez Lubocheńskie Stowarzyszenie Bezrobotnych i Trzeźwiejących AA „ODNOWA”

Ogłoszenie Wójta Gminy Lubochnia
 z dnia 21 marca 2017 roku

 

         Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) Wójt Gminy Lubochnia podaje do publicznej wiadomości uproszczoną ofertę złożoną w dniu 13 marca 2017 roku przez Lubocheńskie Stowarzyszenie Bezrobotnych i Trzeźwiejących AA „ODNOWA”
z siedzibą w Lubochni Dworskiej, ul. Tomaszowska 13, 97-217 Lubochnia na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Gminie Lubochnia w roku 2017.

 

Ofertę zamieszcza się na okres 7 dni:

a.         na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubochnia,

b.         na stronie internetowej Gminy Lubochnia,

c.         na stronie BIP Gminy Lubochnia.

 

Każdy może zgłosić swoje uwagi dotyczące oferty w terminie:
od 22marca do 28marca 2017 roku

na formularzu uwag w Urzędzie Gminy w Lubochni pok. nr 21 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Urzędu, (liczy się data wpływu do urzędu).

 

*Uwagi, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Do pobrania

Oferta.pdf 0.52mb
Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 1 =
Link
8 + 1 =