OPIEKA 75+ na rok 2023

Program „OPIEKA 75+ na rok 2023 jest realizowany przez Gminę Lubochnia we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubochni. Zadanie to jest finansowane w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej .

Program zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej w miejscu ich zamieszkania, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.
Cel programu:
Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi (zgodnie z art. 6 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej) lub są osobami samotnie gospodarującymi (zgodnie z art. 6 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej), a także tych, które pozostają w rodzinie. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:
1. Zapewnienia ww. osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.
2. Poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej.
3. Umożliwienia gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.
4. Wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym.
Środki finansowe z Programu mogą być przeznaczone na:
1. dofinansowanie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą one kontynuowane w roku 2023
2.dofinansowanie  usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych osobom, które w roku 2022 nie były one świadczone (osoby nowe)
3.dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin  usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.
Okres realizacji zadania: od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku
Wartość dofinansowania w 2023: 26.730,00 złotych
słownie: dwadzieścia sześć tysięcy siedemset trzydzieści złotych
Całkowity koszt zadania 2023: 53.460,00 złotych
słownie:  pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 4 =
Link
9 + 4 =