• Ogólnopolski konkurs plastyczny - ,, Zapobiegajmy pożarom''  Prace wraz z metryczką pracy należy złożyć do dnia 15.12.2023r
Zamknij komunikaty

Podpisanie umowy na roboty budowlane - Rozbudowa ul. Sportowej oraz ul. Leśnej w miejscowościach Lubochnia i Lubochnia Górki.

Logotyp PROW


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

W dniu 17 kwietnia 2023 r. podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Rozbudowa ul. Sportowej oraz ul. Leśnej w miejscowościach Lubochnia i Lubochnia Górki”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Całkowita wartość zadania wynosi 6.787.206,03 zł brutto, w tym: środki z UE w ramach PROW na lata 2014-2020 w kwocie 3.497.138,00 zł, środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3.052.850,86 zł oraz środki własne w kwocie 237.217,17 zł.
Wykonawcą jest firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego, z terminem realizacji do dnia 17.05.2024 r.
W ramach zadania rozbudowana zostanie droga o długości 1.363,43 m i szerokości 5,5 m, na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 116265E ul. Zapłotnia do granicy działki ewid. 290/9, obręb 0015-Lubochnia. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje w szczególności wykonanie:
• wycinki kolidujących drzew,
• rozbiórki istniejącej konstrukcji drogi oraz jej elementów kolidujących z wykonywaniem robót,
• robót ziemnych,
• stabilizacji 2,5 MPa oraz podbudowy z kruszywa łamanego,
• warstwy wiążącej z AC 16W oraz warstwy ścieralnej z AC 11S,
• jednostronnego chodnika, opaski jezdni i pobocza utwardzonego z kostki brukowej betonowej,
• pobocza gruntowego ulepszonego destruktem,
• odwodnienia jezdni (rowów przydrożnych odparowujących),
• zjazdów publicznych i indywidualnych,
• oznakowania poziomego i pionowego,
• przebudowy linii NN oraz budowę oświetlenia ulicznego LED,
• przebudowy wraz z rozbudową istniejących sieci wod.-kan.,
• przebudowy kolidującej infrastruktury teletechnicznej światłowodowej.
Nad robotami budowlanymi sprawowany będzie nadzór inwestorski w poszczególnych branżach, tj. drogowej, sanitarnej, elektrycznej oraz teletechnicznej, w ramach podpisanych w dniu 17.04.2023 r. umów na łączną kwotę 42.065,00 zł brutto.
Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy standardu korzystania z drogi publicznej w ciągu ulicy Sportowej i Leśnej w miejscowościach Lubochnia i Lubochnia Górki poprzez rozbudowę drogi gminnej nr 116277E.

Do pobrania

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 4 =
Link
9 + 4 =