• Ogólnopolski konkurs plastyczny - ,, Zapobiegajmy pożarom''  Prace wraz z metryczką pracy należy złożyć do dnia 15.12.2023r
Zamknij komunikaty

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Lubochnia

Polski  Ład

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH


DOFINANSOWANIE             5 002 115,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ        6 060 310,88 zł

Projekt obejmuje realizację dwóch zadań inwestycyjnych:
1) Modernizacja drogi powiatowej nr 1303E Lubochnia – Żelechlinek na terenie Gminy Lubochnia, na odcinku do granicy z Gminą Budziszewice. Wykonanie m.in. na odcinku występowania chodnika: na całej szerokości jezdni wymiana konstrukcji podbudowy, ułożenie dwóch warstw bitumicznych – warstwa wiążąca oraz ścieralna, wykonanie pobocza z kruszywa łamanego, odmulenie istniejącego rowu; na odcinku poza występowaniem chodnika: odtworzenie w pełnej podbudowie krawędzi jezdni do szerokości 5,0 m, ułożenie siatki zbrojącej na całej szerokości jezdni, warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego oraz odmulenie istniejących rowów. Ponadto na całej długości odcinka remont zjazdów, przepustów pod zjazdami oraz pod koroną drogi.
2) Budowa drogi w m. Henryków, na odcinku od skrzyżowania drogi gminnej nr 116258E (dz. ewid. 232, obr. 0009-Henryków) do końca zabudowań, szerokości 4,5 m. Wykonanie m.in. podbudowy: warstwa mieszanki cementowej 2,5 MPa, warstwa kruszywa łamanego; nawierzchni bitumicznej: warstwa wiążąca i ścieralna; poboczy, zjazdów indywidualnych i na pola uprawne z kruszywa łamanego; przepustów pod zjazdami i rowów przydrożnych; oznakowania pionowego; przebudowa istniejącego przyłącza eNN.
Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę warunków oraz wzrost poziomu i jakości życia mieszkańców, jak również znacząco wesprze zrównoważony rozwój regionu oraz poprawi dostępność komunikacyjną.

 

Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 3 =
Link
5 + 3 =