• UWAGA! W związku z brakiem opadów deszczu, wilgotność ściółki w lasach jest na bardzo niskim poziomie, co oznacza ekstremalne ryzyko pożarowe lasów. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i nieużywanie ognia w lesie i jego sąsiedztwie. W przypadku zagrożenia - dzwoń na 112
Zamknij komunikaty

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej

fundusz

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Nazwa zadania: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków w ramach projektu pn. "Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa".

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 3 693 008,13 PLN NETTO.

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:


ŁĄCZNA KWOTA DOFINANSOWANIA – do wysokości 750 618,00 zł, w tym:

  • DOTACJA do kwoty 225 185,00 zł, jednak nie więcej niż 30% wartości udzielonego dofinansowania,
  • POŻYCZKA w kwocie 525 433,00 zł.  
Opis projektu:

Realizacja zadania jest kontynuacją sukcesywnie prowadzonej polityki rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubochnia. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę słonecznej suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej, zgodnie z wariantem przyjętym w opracowanym Programie Funkcjonalno-Użytkowym, w ramach którego powstanie dwunawowa hala suszarnicza o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 1.104 m2 oraz efektywnej powierzchni użytkowej przeznaczonej pod suszenie osadów ściekowych nie mniejszej niż 904 m2. Zasadniczym wyposażeniem technologicznym suszarni będą dwie mechaniczne przewracarki bębnowe do osadów wraz z elementami systemu sterowania i automatyki oraz systemem wentylacji grawitacyjno-mechanicznej. Proces suszenia rozpoczynać się będzie wraz z dostarczeniem ładowarką od przodu naw odwodnionego osadu, który następnie zostanie automatycznie rozgarnięty na równą warstwę przez operujące wewnątrz suszarni przewracarki bębnowe. W trakcie całego procesu suszenia osady będą systematycznie przewracane, napowietrzane i przesuwane (transportowane) na koniec naw, gdzie odbiór suszu odbywać się będzie okresowo po jego spryzmowaniu przy użyciu ładowarki kołowej. Podczas całego procesu suszenia, odparowywanie wody z osadu przebiegać będzie wyłącznie pod działaniem energii promieniowania słonecznego, a otrzymany finalnie w formie granulatu susz osadowy, posiadać będzie właściwości hydrofobowe, ziemisto-torfowy zapach i wartość opałową na poziomie 10-12 MJ/kg. Tak uzyskany osad może docelowo zostać wykorzystany rolniczo, bądź też energetycznie, jako składnik paliwa alternatywnego.


Efekt ekologiczny, który będzie uzyskany w wyniku realizacji zadania:

- umożliwienie zmniejszenia objętości i masy odpadów o kodzie 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe) z około 673 Mg do około 227 Mg.


www.wfosigw.lodz.pl

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 2 =
Link
6 + 2 =