• Ogólnopolski konkurs plastyczny - ,, Zapobiegajmy pożarom''  Prace wraz z metryczką pracy należy złożyć do dnia 15.12.2023r
Zamknij komunikaty

Refundacja vat za dostarczone paliwo gazowe (gaz ziemny)

grafika

INFORMACJA

Refundacja vat za dostarczone paliwo gazowe (gaz ziemny)


Od 1 lutego 2023 roku Urząd Gminy w Lubochni wydaje i przyjmuje wnioski o wypłatę refundacji VAT za dostarczone paliwo gazowe (gaz ziemny) w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku służące do celów ogrzania domów.

Zgodnie z ustawą wniosek o wypłatę dodatku składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek, tj. wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury rozliczeniowej dokumentującej dostarczenie paliw gazowych (nie dotyczy faktury proforma czy faktury prognozowanej). Wniosek składa odbiorca końcowy na którego jest wystawiona faktura rozliczeniowa.

Zwrot VAT za gaz nie przysługuje w przypadku skorzystania z dodatku węglowego, czy dodatku na inne źródła ciepła.

Wnioski można składać:
  1. drogą elektroniczną za pomocą platformy e PUAP: /Lubochnia/SkrytkaESP, /Lubochnia/skrytka. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę refundacji VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
  2. drogą tradycyjną, tj. papierowo w punkcie obsługi interesanta (parter Urzędu Gminy w Lubochni) albo w sekretariacie, w godzinach pracy Urzędu Gminy.
We wnioskach należy wskazywać numer rachunku bankowego, na który będzie przekazywana wypłata przyznanego dodatku, jak również konieczne jest wskazanie adresu skrzynki mailowej celem przekazania informacji o przyznaniu dodatku.

Do wniosku o zwrot VAT za gaz należy załączyć:
  1. umowę zawartą przez odbiorcę paliw gazowych z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi lub jej kopię,
  2. fakturę rozliczeniową dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do odbiorcy końcowego przez to przedsiębiorstwo energetyczne,
  3. dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Przyznanie przez wójta refundacji VAT nie wymaga wydania decyzji. Jedynie odmowa przyznania zwrotu VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji VAT wymagają wydania decyzji urzędu.

Komu będzie przysługiwała refundacja:

Refundacja przewidziana jest dla osób o najniższych dochodach. Ustawodawca przyjął progi dochodowe analogiczne jak w przypadku dodatku osłonowego, czyli:
  • 2 100 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 1 500 zł w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego.
W przypadku złożenia wniosku o wypłatę refundacji w okresie od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.07.2023 roku organ będzie brał pod uwagę przeciętny miesięczny dochód członków gospodarstwa domowego osiągnięty w roku bazowym 2021, zaś w przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia 01.08.2023 roku do dnia 29.02.2024 roku – za rok bazowy 2022.

Warunek konieczny:

Warunkiem koniecznym do uzyskania refundacji VAT za dostarczone paliwo gazowe w roku 2023 jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 21 grudnia 2022 roku, albo później w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Kwota refundacji: Dodatek będzie wypłacany jako równowartość VAT-u na podstawie faktury rozliczeniowej za gaz ziemny.

UWAGA !!! Ostateczny termin składania wniosków upływa 29 lutego 2024 roku

Wzór wniosku oraz wskazówki jak go wypełnić udostępniony jest przez ministra właściwego do spraw energii i klimatu – https://www.gov.pl/web/klimat/refundacja-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2023-r

Zwrot VAT za gaz w 2023 dla gospodarstw domowych ogrzewających się gazem ziemnym przewiduje ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687).

Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 8 =
Link
4 + 8 =