• Spisz się już dziś online w Spisie Ludności na https://spis.gov.pl! Na samospis masz czas tylko do momentu kiedy skontaktuje się z Tobą rachmistrz!
 • UWAGA SENIORZY (60 +) SZCZEPIENIA przeciwko COVID-19 – INFORMACJA. Przypominamy mieszkańcom Gminy Lubochnia o możliwości skorzystania z bezpłatnego transportu do punktów szczepień (obszar powiatu tomaszowskiego) przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 . Telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych 502 002 128 w godz. 7:00 - 16:00 oraz w Urzędzie Gminy Lubochnia w godz. 7:30 – 15:30
Zamknij komunikaty

Regulamin Gminnego Pikniku Rodzinnego „Pożegnanie Lata”

240671304_2612480159061810_5957693301996644443_n

REGULAMIN GMINNEGO PIKNIKU RODZINNEGO
„POŻEGNANIE LATA”
4 września 2021 r.
 
Organizatorzy:
Organizatorem Gminnego Pikniku Rodzinnego zwanego dalej „Piknikiem” jest:
 1. Gmina Lubochnia,
 2. Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Lubochni;
 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubochni,
 4. Ochotnicza Straż Pożarna w Lubochni,
 5. Koło Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” w Lubochni

 Miejsce i termin Pikniku:
 1.  Miejsce: Gminne Centrum kulturalno-sportowo-rekreacyjne w Lubochni ul. Łódzka 57a zwane dalej „Centrum”
 2.  Termin: 4 września 2021 r. (sobota) w godz. 15.00- 24.00
Ogólne postanowienia Regulaminu Pikniku:
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w trakcie trwania Pikniku w dniu 04.09.2021 r. w godzinach od 15.00 do 24.00.
 2. Regulamin dotyczy wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na terenie, na którym odbywa się Piknik.
 3. Każdy uczestnik Pikniku ma obowiązek stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Wszystkie osoby biorące udział w Pikniku są zobowiązane do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie Centrum.
 5. Każdy Rodzic/ Opiekun Prawny/ Uczestnik biorący udział w Pikniku winien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnictwo w Pikniku oznacza zaakceptowanie postanowień Regulaminu.
 6. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa przez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Pikniku i korzystania przez nie z terenu, na którym odbywa się impreza, a także znajdujących się na nim urządzeń oraz zasad korzystania z atrakcji przygotowanych przez organizatora.
 Zasady porządkowe obowiązujące podczas Pikniku:
 1. Piknik ma charakter otwarty. Prawo wstępu mają dzieci i młodzież wraz z rodzinami.
 2. Wstęp na Piknik jest bezpłatny.
 3. Osoby małoletnie uczestniczą w Pikniku na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę (Rodziców/Opiekunów Prawnych).
 4. Wszelkich informacji w czasie trwania imprezy udziela Punkt informacyjny znajdujący się na terenie sceny.
 5. Uczestnicy Pikniku oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób obecnych na tej imprezie.
 6. Uczestnicy Pikniku oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, muszą stosować się do zaleceń przedstawicieli organizatora oraz służb porządkowych, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
 7. Osoby nietrzeźwe, stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa, potencjalnie zagrażające porządkowi publicznemu nie będą wpuszczane na teren obiektu w czasie trwania Pikniku.
 8. Uczestnicy Pikniku są zobowiązani do poszanowania sprzętu, wszelkich urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność organizatora i właściciela obiektu.
 9. Opiekun Prawny, Rodzic ponosi odpowiedzialność w przypadku, gdy uczestnik Pikniku wyrządzi szkodę osobom trzecim. Organizator nie przejmuje odpowiedzialności względem osób trzecich, w czasie przebywania na terenie wyznaczonym dla wydarzenia zwanego Piknikiem.
 10. Organizator nie sprawuje pieczy, opieki nad uczestnikami Pikniku i nie odpowiada za mienie Uczestników pozostawione na terenie wydzielonym na wydarzenie.
 11. Uczestnicy Pikniku mają prawo korzystać z wyznaczonych pomieszczeń sanitarnych TOY TOI i są zobowiązani korzystać z nich wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Obowiązuje w nich zakaz palenia.
 12. Przedstawiciele organizatora są uprawnieni do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Pikniku.
 13. Zakazuje się:
 1. niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie imprezy,
 2. jakiegokolwiek działania mogącego stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie imprezy, a w szczególności rzucania jakichkolwiek przedmiotów,
 3. niszczenia trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie imprezy,
 4. wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków odurzających, materiałów pirotechnicznych, petard, fajerwerków, materiałów pożarowo niebezpiecznych,
 5. palenia tytoniu,
 6. przenoszenia urządzeń bądź mienia znajdującego się na terenie obiektu,
 7. wzniecania ognia,
 8. poruszania się wszelkimi pojazdami, rowerami, hulajnogami, rolkami itp.
 9. tarasowania dróg i przejść ewakuacyjnych samochodami, rowerami, czy innymi pojazdami bądź sprzętami, pod groźbą odholowania pojazdu na koszt właściciela, bądź usunięcia sprzętu przez służby porządkowe,
 10. zabrania się okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżające inne osoby,
 11. przebywania na terenie obiektu po godz. 24.00,
 12. wprowadzania psów.
 
 1. Uczestnicy Pikniku lub inne osoby przebywające na terenie odbywającego się Pikniku mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy imprezy biorą w nim udział na własne ryzyko.
 2. Organizator zapewnia pomoc przedmedyczną. Punkt pomocy przedmedycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się na terenie Centrum i jest wyraźnie oznakowany.
 3. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy powiadomić organizatora oraz osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia. Organizator Pikniku zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich służb ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej lub ewakuacji. Do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo nad akcją obejmuje osoba odpowiedzialna z ramienia Organizatora.
Zasady korzystania z atrakcji, konkursów i konkurencji sportowych podczas Pikniku:
 1. Uczestnicy Pikniku mają prawo do korzystania ze wszystkich atrakcji przewidzianych w programie oraz do wzięcia udziału w organizowanych konkursach i zawodach.
 2. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów i konkurencji sportowych przeprowadzanych w czasie trwania Pikniku.
 Postanowienia końcowe:

 1. Organizator utrwala przebieg Pikniku dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy imprezy organizatora. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Klauzula informacyjna w załączeniu do Regulaminu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora i współorganizatorów oraz w punkcie informacyjnym na terenie imprezy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2021 r.

Lubochnia Dworska, 1 września 2021 roku.KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA UCZESTNIKÓW GMINNEGO PIKNIKU RODZINNEGO
„POŻEGNANIE LATA” 4 WRZEŚNIA 2021 R.

 
 1. Organizatorem Gminnego Pikniku Rodzinnego zwanym dalej jako „Piknikiem” jest:
 2. Gmina Lubochnia,
 3. Gminne Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Lubochni,
 4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubochni,
 5. Ochotnicza Straż Pożarna w Lubochni,
 6. Koło Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” w Lubochni
 
 1. Uczestnikiem Pikniku jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Pikniku zwana dalej jako „Uczestnik”.
 2. Przebieg Pikniku, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 3. Biorąc udział w Pikniku Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Organizatora jego wizerunku, utrwalonego w trakcie Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. Facebook) i stronach internetowych Organizatora i Współorganizatorów.
 4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie                       o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że:
 5. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Wójt Gminy Lubochnia, którego siedzibą jest Urząd Gminy Lubochnia, Lubochnia Dworska ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia.
 6. Wójt Gminy Lubochnia wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email iodo@lubochnia.pl.
 7. Dane osobowe Uczestnika w postaci wizerunku przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych w tym informowania w mediach oraz publikacjach o działalności Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 8. Odbiorcą danych osobowych może być każdy kto zapozna się ze zdjęciami, fotorelacjami lub filmami upublicznionymi na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.
 9. Udział w Pikniku i tym samym udostępnienie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w imprezie.
 10. Dane te nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu i nie będą transferowane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 11. Jeżeli wizerunek osoby nie będzie stanowił jedynie szczegółu całości, takiej jak udział w imprezie publicznej lub plenerowej, zgromadzenie lub krajobraz to każdej osobie przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego wizerunku. Cofnięcie zgody nie działa wstecz – przetwarzanie będzie legalne do chwili wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.
 12. Każdemu przysługuje również prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych.
 13. Każdy ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 14. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 7 =
Link
3 + 7 =