• Wybory do Sejmu i Senatu RP  2023 - informacje o warunkach udziału w głosowaniu oraz wnioski zostały zamieszczone w zakładce DLA MIESZKAŃCA
Zamknij komunikaty

Rozbudowa drogi w miejscowości Lubochnia Górki - Jakubów

W dniu 8 września 2020 r. podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach realizowanego zadania pn. „Rozbudowa drogi w miejscowości Lubochnia Górki - Jakubów”, dofinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028.

„Rozbudowa drogi w miejscowości Lubochnia Górki - Jakubów”

w ramach

Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028

 

 

      W dniu 8 września 2020 r. podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych
w ramach realizowanego zadania pn. „Rozbudowa drogi w miejscowości Lubochnia Górki - Jakubów”, dofinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028. Całkowita wartość zadania wynosi 885.240,70 zł brutto, w tym dofinansowanie ze środków FDS w kwocie 789.419,35,00 zł. Wykonawcą jest firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego. Realizacja robót budowlanych planowana jest w roku 2021, z terminem ich zakończenia do dnia 24 września.

Zakres robót budowlanych obejmuje m.in.:

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz innych elementów, tj. ogrodzenia, zjazdy przepusty, oznakowanie pionowe,

- wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do granicy pasa drogowego (w ramach kosztów niekwalifikowalnych),

- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, w skład której wchodzą: stabilizacja 2,5 MPa
o grubości 15 cm; podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 cm o grubości 15 cm; podbudowa
z kruszywa łamanego grubości o 5 cm; warstwa wiążąca z AC16W 50/70 o grubości 7 cm oraz warstwa ścieralna z AC11S 50/70 o grubości 5 cm,

- wykonanie obustronnych poboczy: prawostronnego z destruktu o szerokości 0,75 m; lewostronnego utwardzonego z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm i szerokości od 0,90 m do 1,20 m,

- wykonanie zjazdów indywidualnych,

- wykonanie przepustów pod zjazdami oraz koroną drogi,

- wykonanie odwodnienia korony jezdni,

- przebudowę kolidującej infrastruktury teletechnicznej (w ramach kosztów niekwalifikowalnych),

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

 

Realizacja przedmiotowego zadania wpłynie na poprawę warunków komunikacyjnych oraz przyczyni się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. 

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 9 =
Link
7 + 9 =