• Ogólnopolski konkurs plastyczny - ,, Zapobiegajmy pożarom''  Prace wraz z metryczką pracy należy złożyć do dnia 15.12.2023r
Zamknij komunikaty

Rozbudowa ul. Sportowej oraz ul. Leśnej w miejscowościach Lubochnia i Lubochnia Górki

Polski  Ład

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH


DOFINANSOWANIE              3 522 645,94 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ        7 019 783,94 zł

Rozbudowa drogi od skrzyżowania z drogą gminną nr 116265E ul. Zapłotnia do granicy działki ewid. 290/9, obręb 0015-Lubochnia wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej w drodze wewnętrznej. Wykonanie m.in. podbudowy z kruszywa łamanego, warstwy wiążącej z AC 16W, ścieralnej z AC 11S, jednostronnego chodnika z kostki brukowej betonowej, odwodnienia jezdni, zjazdów publicznych i indywidualnych, oznakowania poziomego i pionowego. Przebudowa linii NN, budowa oświetlenia ulicznego LED, usunięcie kolizji telekomunikacyjnych. Przebudowa wraz z rozbudową istniejących sieci wod.-kan. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w drodze wewnętrznej.
Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę warunków oraz wzrost poziomu i jakości życia mieszkańców, jak również znacząco wesprze zrównoważony rozwój regionu oraz poprawi dostępność komunikacyjną.
 

Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 2 =
Link
4 + 2 =