• Ogólnopolski konkurs plastyczny - ,, Zapobiegajmy pożarom''  Prace wraz z metryczką pracy należy złożyć do dnia 15.12.2023r
Zamknij komunikaty

Aktualności

"Sołectwo na plus" - edycja 2023 w miejscowości Henryków

Tablica Sołectwo na Plus 2023 finansowany

          ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO
                            W SOŁECTWIE HENRYKÓW

W dniu 18 lipca 2023 r. Gmina Lubochnia, reprezentowana przez Wójta Gminy p. Piotra Majchrowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy oraz w obecności Sołtysa Sołectwa Henryków podpisała z Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez p. Zbigniewa Ziembę – Wicemarszałka Województwa Łódzkiego oraz p. Andrzeja Górczyńskiego – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Łódzkiego umowę o udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Henryków”, zgłoszonego przez Sołectwo Henryków, realizowanego w miejscowości Henryków.
Realizacja projektu ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców, zaspokojenie ich potrzeb społecznych oraz poprawę wizerunku miejscowości poprzez utworzenie obszarów zielonych (trawnik krzewy i kwiaty) wokół budynku na działce stanowiącej własność Gminy Lubochnia, jak również zakup narzędzi ogrodniczych do ich pielęgnacji oraz wykonanie ławek i stołów drewnianych oraz umieszczenie ich na zagospodarowanym terenie.
Projekt zrealizowany zostanie w terminie od 1 lipca 2023 r. do 30 listopada 2023 r.
Kwota przyznanej dotacji wynosi 12.000,00 zł.

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 3 =
Link
7 + 3 =