• Ogólnopolski konkurs plastyczny - ,, Zapobiegajmy pożarom''  Prace wraz z metryczką pracy należy złożyć do dnia 15.12.2023r
Zamknij komunikaty

Aktualności

"Sołectwo na plus" - edycja 2023 w miejscowości Jakubów

Tablica Sołectwo na Plus 2023 finansowany

                    SPĘDZAMY CZAS NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

W dniu 18 lipca 2023 r. Gmina  Lubochnia, reprezentowana przez Wójta Gminy p. Piotra Majchrowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy oraz w obecności Sołtysa Sołectwa Lubochnia Górki podpisała z Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez p. Zbigniewa Ziembę – Wicemarszałka Województwa Łódzkiego oraz p. Andrzeja Górczyńskiego – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Łódzkiego umowę o udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego pn. „Spędzamy czas na świeżym powietrzu”, zgłoszonego przez Sołectwo Lubochnia Górki, realizowanego w miejscowości Jakubów.
Realizacja projektu ma na celu poprawę komfortu życia społecznego we wspólnocie lokalnej poprzez wybudowanie altany ogrodowej wraz z wyposażeniem (stolik, ławki) na działce stanowiącej własność Gminy Lubochnia.
Projekt zrealizowany zostanie w terminie od 1 lipca 2023 r. do 30 listopada 2023 r.
Kwota przyznanej dotacji wynosi 12.000,00 zł.

Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 1 =
Link
4 + 1 =