• Ogólnopolski konkurs plastyczny - ,, Zapobiegajmy pożarom''  Prace wraz z metryczką pracy należy złożyć do dnia 15.12.2023r
Zamknij komunikaty

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU OPRACOWANIA: „STRATEGIA ROZWOJU GMINY LUBOCHNIA NA LATA 2022-2040”

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU OPRACOWANIA: „STRATEGIA ROZWOJU GMINY LUBOCHNIA NA LATA 2022-2040”

Konsultacje społeczne dotyczące projektu opracowania: „Strategia Rozwoju Gminy Lubochnia na lata 2022-2040”  przeprowadzone zostały na podstawie art. 10f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40),  art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 412),  uchwały nr XLVI/284/21 Rady gminy Lubochnia z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Lubochnia na lata 2022-2040”, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz Zarządzenia Nr 15/2023/W Wójta Gminy Lubochnia z dnia 17 marca 2023 r.
Konsultacje społeczne dotyczące projektu opracowania: „Strategia Rozwoju Gminy Lubochnia na lata 2022-2040” przeprowadzone zostały z:
1) z mieszkańcami gminy Lubochnia;
2) z partnerami społecznymi i gospodarczymi;
3) z sąsiednimi gminami;
4) z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w terminie od 20 marca 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r. 
Celem konsultacji z mieszkańcami gminy Lubochnia oraz z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi było badanie opinii w formie zapytania ankietowego w sprawie projektu opracowania: „Strategia Rozwoju Gminy Lubochnia na lata 2022-2040” z wykorzystaniem formularza ankiety, w wersji papierowej lub elektronicznej.
Konsultacje z sąsiednimi gminami oraz z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przeprowadzone zostały w  formie przyjmowania opinii i wniosków.
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu opracowania: „Strategia Rozwoju Gminy Lubochnia na lata 2022-2040” wraz z projektem opracowania podane zostało do publicznej wiadomości w dniu 20 marca 2023 r. poprzez jego zamieszczenie:
1) na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Lubochnia;
2) na stronie internetowej Gminy Lubochnia;
3) na fan page Gminy Lubochnia (facebook);
4) rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w sołectwach;
5) w miejscach zwyczajowo przyjętych.
Formularz ankiety w wersji papierowej udostępniony był w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Lubochnia.
Formularz ankiety w wersji elektronicznej z określonymi zasadami pobierania, udostępniony został na stronie internetowej Gminy Lubochnia, link: https://lubochnia.pl/aktualnosci-a11/strategia-rozwoju-gminy-lubochnia-na-lata-2022-2040-r1833#!
oraz w  BIP - http://bip.lubochnia.pl/a,22467,strategia-rozwoju-gminy-lubochnia-na-lata-2022-2040.html
Wypełniony formularz ankiety z konsultacji projektu opracowania „Strategia Rozwoju Gminy Lubochnia na lata 2022-2040”  należało przekazać w nieprzekraczalnym terminie do  30 kwietnia 2023 r. do godziny 15:30:
1) drogą korespondencyjną (liczyła się data wpływu do Urzędu Gminy Lubochnia) na adres: Urząd Gminy
       Lubochnia, ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia Dworska;
2) drogą elektroniczną na adres: gmina@lubochnia.pl;
3) osobiście do Urzędu Gminy Lubochnia (pod wskazany adres) - Biuro Obsługi Interesantów w godzinach pracy
       Urzędu (7:30 -15:30).
Opinie i wnioski można było składać:
1) w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Gminy Lubochnia,
2) pocztą na adres: Urząd Gminy Lubochnia, Lubochnia Dworska, ul. Tomaszowska 9, 97- 217 Lubochnia;
3) drogą elektroniczną na adres e-mail: gmina@lubochnia.pl.
W czasie konsultacji do projektu opracowania „Strategia Rozwoju Gminy Lubochnia na lata 2022-2040” złożono 1 opinię/wniosek, w tym:
• 0 opinii/wniosków zgłosili przedstawiciele samorządów,
• 0 opinii zgłosili mieszkańcy gminy Lubochnia,
• 0 opinii zgłosili przedsiębiorcy,
• 0 opinii zgłosiły organizacje pozarządowe,
• 1 opinię/wniosek zgłosił Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – Państwowe
    Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Opinie/wnioski dotyczyły:
• 0 opinii do części diagnostycznej
• 0 opinii do części analitycznej,
• 0 opinii do modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej,
• 1 opinia/wniosek do projekcji rozwoju,
• 0 opinii do systemu realizacji.
Najważniejsze zagadnienia poruszane w opiniach dotyczyły: uwzględnienia w projekcie opracowania Strategii dokumentów planistycznych takich jak: plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, plany zarządzania ryzykiem powodziowym, plan przeciwdziałania skutkom suszy, uwzględnienia ochrony wód przed zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, podjęcia działań mających na celu zwiększenie retencji wodnej, uwzględnienia Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, map zagrożenia powodziowego.
W wyniku przeprowadzonej oceny zgłoszonych opinii, postanowiono przyjąć wszystkie opinie.

Zestawienie wszystkich zgłoszonych opinii/wniosków zawiera tabela poniżej.

Lp. Zgłaszający opinię/
wniosek Treść opinii/wniosku Opinia/
wniosek uwzględniona TAK/NIE Uzasadnienie
1. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Warszawie – Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
1. Wymienić w projekcie dokumenty planistyczne, o których mowa w art. 315 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. 2022 r. poz. 2625, z późn. zm.), tj.:
1) plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy;
2) plany zarządzania ryzykiem powodziowym;
3) plan przeciwdziałania skutkom suszy. TAK Zgodnie z art. 326 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne
  2. Uwzględnić w projekcie Strategii zagadnienia dotyczące gospodarki wodnej na terenie gminy Lubochnia, tj. ochronę wód przed zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, poprzez wdrożenie i przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Rolniczej, np. nawożenie, składowanie nawozów i kiszonek w pobliżu cieków oraz  wprowadzenie zapisów odnośnie działań w zakresie retencji wodnej  TAK Działania takie zostały już ujęte w projekcie
  3. Uwzględnić w projekcie Strategii działania z  Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły TAK Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4.11.2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły
  4. Uwzględnić zapisy dotyczące występowania na terenie gminy Lubochnia obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. TAK Zgodnie z art. 166 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne
  5. Dodać informację, że prawie cały obszar gminy znajduje się na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 404 Zbiornik Koluszki-Tomaszów oraz niewielki obszar gminy znajduje się na terenie GZWP nr 410 Zbiornik Opoczno. TAK Wniosek zgodny z przeprowadzoną diagnozą przestrzennąWójt Gminy Lubochnia
 Piotr Majchrowski

Lubochnia Dworska, 30 maja 2023 r.

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 1 =
Link
6 + 1 =