Strategia rozwoju Gminy Lubochnia na lata 2022-2040


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUBOCHNIA z dnia 20 marca 2023 r.

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu opracowania: „Strategia  Rozwoju Gminy Lubochnia na lata 2022- 2040”


Działając na podstawie art. 10f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40),  art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 412),  uchwały nr XLVI/284/21 Rady gminy Lubochnia z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Lubochnia na lata 2022-2040”, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w związku z  Zarządzeniem Nr 15/2023/W Wójta Gminy Lubochnia z dnia 17.03.2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu opracowania: „Strategia Rozwoju Gminy Lubochnia na lata 2022-2040”  

Wójt Gminy Lubochnia ogłasza

przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Lubochnia, których przedmiotem jest  projekt opracowania: „Strategia Rozwoju Gminy Lubochnia na lata 2022-2040”    

Projekt opracowania „Strategia Rozwoju Gminy Lubochnia na lata 2022-2040” stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od 20 marca 2023 r. do 25 kwietnia  2023 r.

Konsultacje są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących.

Konsultacje z mieszkańcami  obejmują obszar całej gminy Lubochnia i są skierowane do wszystkich mieszkańców gminy Lubochnia.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i wniosków od  mieszkańców Gminy w sprawie projektu opracowania: „Strategia Rozwoju Gminy Lubochnia na lata 2022-2040”.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu opracowania: „Strategia Rozwoju Gminy Lubochnia na lata 2022-2040” podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

-        na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Lubochnia;

-        na stronie internetowej Gminy Lubochnia;

-        na fan page Gminy Lubochnia (facebook);

-        rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w sołectwach;

-        w miejscach zwyczajowo przyjętych.

W celu składania opinii i wniosków przez mieszkańców gminy Lubochnia do projektu opracowania: „Strategia Rozwoju Gminy Lubochnia na lata 2022-2040” określa się formularz ankiety, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia. Badanie opinii w formie zapytania ankietowego, przeprowadza się z wykorzystaniem formularza ankiety, w wersji papierowej lub elektronicznej. Formularz ankiety w wersji papierowej udostępniany jest w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Lubochnia.

Formularz ankiety w wersji elektronicznej z określonymi zasadami pobierania, udostępniany jest na stronie internetowej Gminy Lubochnia, link: https://lubochnia.pl/aktualnosci-a11/strategia-rozwoju-gminy-lubochnia-na-lata-2022-2040-r1833#! oraz w  BIP - http://bip.lubochnia.pl/a,22467,strategia-rozwoju-gminy-lubochnia-na-lata-2022-2040.html

Wypełniony formularz ankiety z konsultacji projektu opracowania „Strategia Rozwoju Gminy Lubochnia na lata 2022-2040”  należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2023 r. do godziny 15:30:

1) drogą korespondencyjną (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Lubochnia) na adres: Urząd Gminy Lubochnia, ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia Dworska,

2) drogą elektroniczną na adres: gmina@lubochnia.pl,

3) osobiście do Urzędu Gminy Lubochnia (pod wskazany adres) Biuro Obsługi Interesantów w godzinach pracy Urzędu (7:30 -15:30).

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem, podane zostanie  do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy oraz fan page gminy (facebook) w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Załącznik do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publiczne Gminy Lubochnia

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUBOCHNIA z dnia 20 marca 2023 r.

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu opracowania: „Strategia  Rozwoju Gminy Lubochnia na lata 2022- 2040”
Działając na podstawie art. 10f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40),  art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.   z 2023 r. poz. 225; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 412),  uchwały nr XLVI/284/21 Rady gminy Lubochnia z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Lubochnia na lata 2022-2040”, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w związku z  Zarządzeniem Nr 15/2023/W Wójta Gminy Lubochnia z dnia 17.03.2023 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu opracowania: „ Strategia Rozwoju Gminy Lubochnia na lata 2022-2040”  

Wójt  Gminy  Lubochnia  ogłasza

przeprowadzenie konsultacji społecznych z partnerami społecznymi i gospodarczymi, których przedmiotem jest  projekt opracowania: „Strategia Rozwoju Gminy Lubochnia na lata 2022-2040”   

Projekt opracowania „Strategia Rozwoju Gminy Lubochnia na lata 2022-2040” stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od 20 marca 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Konsultacje są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i wniosków od partnerów społecznych i gospodarczych w sprawie projektu opracowania: „Strategia Rozwoju Gminy Lubochnia na lata 2022-2040”.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu opracowania: „Strategia Rozwoju Gminy Lubochnia na lata 2022-2040” podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

-        na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Lubochnia;

-        na stronie internetowej Gminy Lubochnia;

-        na fan page Gminy Lubochnia (facebook);

-        rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w sołectwach;

-        w miejscach zwyczajowo przyjętych.

W celu składania opinii i wniosków przez partnerów społecznych i gospodarczych do projektu opracowania: „Strategia Rozwoju Gminy Lubochnia na lata 2022-2040” określa się formularz ankiety, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Badanie opinii i wniosków  przeprowadza się z wykorzystaniem formularza ankiety, w wersji papierowej lub elektronicznej.

Formularz ankiety w wersji papierowej udostępniany jest w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Lubochnia.

Formularz ankiety w wersji elektronicznej z określonymi zasadami pobierania, udostępniany jest na stronie internetowej Gminy Lubochnia, link: http://bip.lubochnia.pl/a,22467,strategia-rozwoju-gminy-lubochnia-na-lata-2022-2040.html

Wypełniony formularz ankiety z  konsultacji projektu opracowania „Strategia Rozwoju Gminy Lubochnia na lata 2022-2040”  należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2023 r. do godziny 15:30:

1) drogą korespondencyjną (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Lubochnia) na adres: Urząd Gminy Lubochnia, ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia Dworska,

2) drogą elektroniczną na adres: gmina@lubochnia.pl,

3) osobiście do Urzędu Gminy Lubochnia (pod wskazany adres) Biuro Obsługi Interesantów w godzinach pracy Urzędu (7:30 -15:30).

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem, podane zostanie  do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy oraz fan page gminy (facebook) w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Załącznik do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publiczne Gminy Lubochnia

Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 6 =
Link
3 + 6 =