• Wybory do Sejmu i Senatu RP  2023 - informacje o warunkach udziału w głosowaniu oraz wnioski zostały zamieszczone w zakładce DLA MIESZKAŃCA
Zamknij komunikaty

Uroczyste oddanie drogi oraz szkoły w Lubochni

IMG_1311.jpg

W dniu 13 października 2017 roku nastąpiło uroczyste oddanie do użytkowania zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gminie Lubochnia tj. budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubochni i budynku Publicznego Gimnazjum w Lubochni” oraz oddanie do użytkowania drogi gminnej w miejscowości Lubochnia ul. Zapłotnia.

Uroczyste oddanie drogi oraz szkoły w Lubochni.

W dniu 13 października 2017 roku nastąpiło uroczyste oddanie do użytkowania zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gminie Lubochnia tj.  budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubochni  i budynku  Publicznego Gimnazjum w Lubochni” oraz oddanie do użytkowania drogi gminnej w miejscowości Lubochnia ul. Zapłotnia.

Uroczystość rozpoczęła się od powitania zaproszonych gości przez Wójta Gminy Tadeusz Józwika, który również podsumował zrealizowaną inwestycję oraz wręczył podziękowania za  pomoc i wsparcie gminnych działań, których efektem było pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji. Podziękowania otrzymali: Dariusz Klimczak - Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego na ręce Arkadiusza Gajewskiego - radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau na ręce Marka Michalaka - dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Podczas otwarcia inwestycji obecni byli także: licznie zgromadzeni mieszkańcy wsi, radni Rady Gminy Lubochnia, wizytator z Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Tryb.- Jolanta Banasik, Dyrektorzy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubochni, Przedstawiciele Rady Rodziców, uczniowie, wykonawcy robót, inspektorzy nadzoru oraz pracownicy Urzędu Gminy Lubochnia. Nowe inwestycje zostały poświęcone przez ks. proboszcza T. Bojanowskiego.

Finałem uroczystości był przygotowany dla wszystkich zgromadzonych poczęstunek.

 

Projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gminie Lubochnia tj. budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubochni oraz budynku Publicznego Gimnazjum w Lubochni” dofinansowany został ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV, Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków.

Całkowita wartość projektu wyniosła 2 988 182,01  zł. Gminie przyznano dofinansowanie

w wysokości 1 988 506,02  zł. Dodatkowo Gmina uzyskała częściowo umarzalną pożyczkę na inwestycję z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  do kwoty 872 276,00 zł. W ramach zadania docieplono budynki, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, przebudowano instalacji c.o, wymieniono oświetlenie na oświetlenie energooszczędne typu LED, wykonano nową elewację oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.

 

Rozbudowa drogi gminnej nr 116265E ( ul. Zapłotnia ) obejmowała ulicę o łącznej długości 1119 m. Zakres rozbudowy drogi obejmował: rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni wraz z podbudową i wykonanie nawierzchni bitumicznych z AC, budowa zatoki autobusowej, budowa chodników z kostki brukowej betonowej, przebudowa istniejących i budowa nowych zjazdów z kostki brukowej betonowej, wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu tj. progi zwalniające, „kocie oczka”, oświetlenie przejścia dla pieszych, wykonanie przebudowy przepustu metodą reliningu, przebudowa kolidującej sieci i przyłączy wodociągowych nowego oznakowania poziomego i pionowego, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej, przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej.  Wartość robót budowlanych wyniosła  2 184 141,85 zł brutto. Na realizację inwestycji Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 50% kosztów z „ Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej” na lata 2016-2019 w wysokości 1 102 021,00 zł oraz ze Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 350 000,00 zł.  Dodatkowo Gmina otrzymała środki z budżetu Województwa Łódzkiego pochodzącego z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w wysokości 212 290,00 zł.

Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 3 =
Link
4 + 3 =