Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego

IMG_2355.JPG

W dniu 17 listopada 2017 r. o godz. 14.00 w Lubochni miała miejsce uroczystość podpisania aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i ciągu pieszego wraz z remontem istniejącego chodnika, rozmieszczeniem małej architektury i budową wiaty na cele turystyczne w Lubochni, w ramach projektu Gmina Lubochnia Centrum Tradycji Kulinarnych oraz budowa budynku użyteczności publicznej w Lubochni i kanalizacji deszczowej w Lubochni Dworskiej”

FERP lodzkie UEFERR

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego

W dniu 17 listopada 2017 r. o godz. 14.00 w Lubochni miała miejsce uroczystość podpisania aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i ciągu pieszego wraz z remontem istniejącego chodnika, rozmieszczeniem małej architektury i budową wiaty na cele turystyczne w Lubochni, w ramach projektu Gmina Lubochnia Centrum Tradycji Kulinarnych oraz budowa budynku użyteczności publicznej w Lubochni i kanalizacji deszczowej w Lubochni Dworskiej”. Jest to historyczne wydarzenie, na które przyszło czekać społeczeństwu Gminy Lubochnia bardzo długo i stanowi zwieńczenie wielu intensywnych działań podejmowanych przez obecne władze samorządowe.

W uroczystości udział wzięli Wójt Gminy Lubochnia Tadeusz Józwik, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Dariusz Klimczak, Starosta Tomaszowa Mazowieckiego Mirosław Kukliński, Przewodniczący Rady Powiatu Tomaszowskiego Piotr Majchrowski, Przewodniczący Rady Gminy Lubochnia Tadeusz Skoneczny, Sekretarz Gminy Lubochnia Jolanta Ochota, Skarbnik Gminy Lubochnia Monika Kuta, proboszcz parafii ks. Kanonik Tomasz Bojanowski, radni, sołtysi, pracownicy gminnych jednostek organizacyjnych, projektant, wykonawca, inspektorzy nadzoru, pracownicy urzędu gminy, a także mieszkańcy.

Wójt Gminy przywitał wszystkich przybyłych na uroczystość oraz przybliżył etapy odzyskania przez Gminę Lubochnia nieruchomości na którym realizowana jest obecna inwestycja. Podziękował Panu Dariuszowi Klimczakowi – Wicemarszałkowi Województwa Łódzkiego za ogromne wsparcie, i wielokrotnie udzieloną pomoc Gminie. Podziękował całej Radzie obecnej i poprzedniej kadencji na czele z Przewodniczącym – Panem Tadeuszem Skonecznym i byłym Przewodniczącym - Panem Piotrem Majchrowskim za bardzo dobre i mądre podejmowanie decyzji. Słowa podziękowania skierował również w stronę księdza Proboszcza Tomasza Bojanowskiego, za osobiste zaangażowanie i wsparcie działań władz Gminy.

Plac budowy poświecił ksiądz Tomasz Bojanowski, proboszcz lubocheńskiej parafii. Następnie nastąpiła uroczystość wmurowania kamienia węgielnego. Do specjalnej tuby włożono akt erekcyjny podpisany przez władze Gminy Lubochnia, Wicemarszałka Województwa Łódzkiego, Starostę Tomaszowskiego oraz wszystkich obecnych. Do tuby włożono również aktualny numer gminnej gazetki, przemówienie wójta, zdjęcia składu radnych, zdjęcia z budowy oraz będące obecnie w obiegu pieniądze. Symbolicznego zamurowania dokonali wójt, wicemarszałek, starosta, przewodniczący Rady Powiatu, przewodniczący Rady Gminy, Proboszcz Parafii Lubochnia, wykonawca, projektant, likwidator oraz sołtys wsi Lubochnia i Lubochnia Dworska.

Po zakończonej uroczystości wszyscy uczestnicy udali się do Gminnego Ośrodka Kultury na prezentację zdjęć centrum Gminy Lubochnia oraz poczęstunek.

W dniu 30 listopada 2016 r. podpisano umowę na realizację projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej. Celem projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Lubochnia poprzez zwiększone wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych Gminy oraz dostosowanie ich do funkcji turystycznych, w tym dla turystyki wiejskiej, kulturalnej i aktywnej.

Wartość projektu: 9 820 190,15 zł

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 5 732 058,07 zł.

W dniu 5 października 2017 r. w ramach realizowanego projektu podpisana została umowa na roboty budowlane dla zadań inwestycyjnych pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowa wiaty na cele turystyczne w Lubochni” i „Zagospodarowanie ciągu pieszego wraz z remontem istniejącego chodnika oraz rozmieszczeniem małej architektury”. Łączna wartość brutto obydwu inwestycji wynosi 5.050.114,11 zł, w tym: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowa wiaty na cele turystyczne w Lubochni” – 4.909.171,61 zł brutto oraz „Zagospodarowanie ciągu pieszego wraz z remontem istniejącego chodnika oraz rozmieszczeniem małej architektury” – 140.942,50 zł brutto. Wykonawcą jest firma „ZRB GRAD” Zakład Remontowo-Budowlany Władysław Grad z Lubochni.

Zakończenie robót budowlanych planowane jest do dnia 31 maja 2018 roku.

W ramach umowy wykonane zostaną:
I. Dla zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowa wiaty na cele turystyczne w Lubochni”:
1. Roboty budowlane obejmujące w szczególności:
- roboty drogowe i chodnikowe oraz parkingi,
- budowę wiaty wielofunkcyjnej, w tym: roboty ogólnobudowlane, wodno-kanalizacyjne, elektryczne, instalacja gazowa, instalacja co., wentylacja, odwodnienie,
- oświetlenie terenu,
- roboty teletechniczne, w tym instalacja monitoringu,
- roboty związane ze schodami amfiteatrowymi.
2. Prace związane z montażem małej architektury i urządzaniem zieleni , w szczególności: fontanna, ścieżka z żeliwnymi płytami pamiątkowymi, wiata przystankowa, pylon informacyjny wyposażony w totem i ekran multimedialny, nasadzenia drzew i krzewów, prace związane z trawnikami.

II. „Zagospodarowanie ciągu pieszego wraz z remontem istniejącego chodnika oraz rozmieszczeniem małej architektury” :
1. Roboty budowlane obejmujące budowę ciągu pieszego.
2. Prace związane z montażem małej architektury.

W ramach umowy z Wykonawcą zrealizowane zostaną również, nie objęte wnioskiem o dofinansowanie ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020, dwa zadania inwestycyjne:
1. „Budowa budynku użyteczności publicznej Lubochni” na kwotę brutto 4.972.517,15 zł z terminem realizacji do dnia 1 lipca 2019 r.
2. „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Lubochnia Dworska” na kwotę brutto 400.293,41 zł z terminem realizacji do 30 listopada 2017 r.

Zwieńczeniem tego wielkiego przedsięwzięcia ma być przebudowa skrzyżowania, które przy udziale Powiatu Tomaszowskiego chcemy zrealizować w 2018 roku. Na zadanie to gmina po raz kolejny ubiega się o środki z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Wniosek Gminy znajduje się na 16 pozycji listy rankingowej zatwierdzonej w ubiegłym tygodniu przez Wojewodę Łódzkiego.

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 1 =
Link
6 + 1 =