• Wybory do Sejmu i Senatu RP  2023 - informacje o warunkach udziału w głosowaniu oraz wnioski zostały zamieszczone w zakładce DLA MIESZKAŃCA
Zamknij komunikaty

Wizyta Wicemarszałka Województwa Łódzkiego w gminie Lubochnia

IMG_3565 (Copy).jpg

W dniu 22 maja Gminę Lubochnia odwiedził Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Pan Dariusz Klimczak

FEPR RP LP UEEFRR BELKA

W dniu 22 maja Gminę Lubochnia odwiedził Wicemarszałek Województwa Łódzkiego pan Dariusz Klimczak

Pan Marszałek przybył do naszej gminy w związku z podpisaną z Urzędem Marszałkowskim umową na dofinansowanie ze środków regionalnego programu operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego  „Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa”.

Powyższy projekt jest największym inwestycyjnym projektem finansowym jaki gmina Lubochnia dotychczas realizowała. Opiewa on na kwotę ponad 14 mln zł., z tego dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wynosi 8,2 mln zł.

W wyniku jego realizacji wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna o łącznej długości 11,47 km plus przyłącza, zmodernizowana stacja uzdatniania wody w m. Dąbrowa oraz przebudowana oczyszczalnia ścieków w zakresie budowy suszarni osadu. 

Realizacja zadania podzielona jest na trzy etapy. Pierwszy etap dotyczący budowy sieci kanalizacyjnej przewidziany jest do wykonania na lata 2018-2019.

Z chwilą zrealizowania tego zadania skanalizowanie Gminy Lubochnia osiągnie wskaźnik ponad 90%.  Będzie to jeden z największych wskaźników w całym woj. łódzkim.

Pozostałe dwa etapy tj. budowa suszarni osadu i modernizacja stacji uzdatniania wody planowane są na lata 2019- 2020.

Dalsza część wizyty miała charakter roboczy. Pan Marszałek osobiście zapoznał się ze stanem  realizacji projektów inwestycyjnych dofinansowanych przez Urząd Marszałkowski, które Gmina Lubochnia już realizuje. W towarzystwie Wójta Gminy Lubochnia Pana Tadeusza Józwika, Skarbnika i Sekretarza Gminy odwiedził trzy place budowy, gdzie trwają roboty budowlane związane z drugim pod względem wielkości projektem  inwestycyjnym pn. „Gmina Lubochnia Centrum Tradycji Kulinarnych”, tj. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i ciągu pieszego wraz z remontem istniejącego chodnika, rozmieszczeniem małej architektury i budową wiaty na cele turystyczne w Lubochni oraz budowa budynku użyteczności publicznej w Lubochni i kanalizacji deszczowej w Lubochni Dworskiej”, następnie „Zagospodarowanie terenu parku w Lubochni wraz z niezbędną infrastrukturą oraz małą architekturą” i na koniec „Przebudowa i rozbudowa Domu Ludowego w m. Małecz w celu przystosowania istniejącego obiektu do pełnienia funkcji turystycznej  - Centrum Tradycji Kulinarnych.

Podczas wizyty nie zabrakło również innych akcentów. Składając podziękowania w imieniu całego samorządu Wójt Gminy Lubochnia pokreślił dotychczas bardzo dobrą i pomyślną współpracę z Marszałkiem Województwa, która zawsze owocowała wsparciem w działaniach podejmowanych na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację inwestycji gminnych. Jednocześnie złożone zostały obustronne zapewnia o dalszej ścisłej i wszechstronnej współpracy.

Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 6 =
Link
5 + 6 =