• Ogólnopolski konkurs plastyczny - ,, Zapobiegajmy pożarom''  Prace wraz z metryczką pracy należy złożyć do dnia 15.12.2023r
Zamknij komunikaty

Wybory ławników na kadencję 2024-2027

gavel-g648e543db_1280

Wybory ławników na kadencję 2024-2027

W dniu 31 grudnia 2023 roku upływa czteroletnia kadencja ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w sądach powszechnych. w kadencji 2020-2023. Powoduje to konieczność przeprowadzenia czynności zmierzających do naboru kandydatów na ławników na nową kadencję 2024-2027.

Zgodnie z treścią art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.) ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym.

Wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników.

Prezes Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim podał następującą liczbę ławników wybieranych do poszczególnych sądów:

1) do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim (z wyłączeniem ławników do orzekania               w sprawach z zakresu prawa pracy) - 3 ławników;
2) do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim (do orzekania z zakresu prawa pracy) – 2 ławników.

Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony lub zamieszkuje.   

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:
 prezesi właściwych sądów,
 stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,
 oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

Do zgłoszenia (karty zgłoszenia)  kandydat ma obowiązek dołączyć:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wskazane w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście.

Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem                     w odpowiedniej rubryce karty zgłoszenia.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2023 roku.

Zgłoszenia przyjmowane będą w pokoju  nr 20 (I piętro) Urzędu Gminy Lubochnia, Lubochnia Dworska ul. Tomaszowska 9, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30  najpóźniej   do  dnia                  30 czerwca 2023 r.

Zgłoszenie, które wpłynęło do rady gminy po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy               z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, lub niespełniające wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2–5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. poz. 693 oraz z 2022 r. poz. 2155), pozostawia się bez dalszego biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie

Wzory kart zgłoszenia i oświadczeń w formie papierowej dostępne są w Urzędzie Gminy Lubochnia w pokoju nr 20.

Karty zgłoszenia są też dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości ms.gov.pl oraz do pobrania poniżej.

W sprawie naboru kandydatów na ławników z terenu Gminy Lubochnia można kontaktować się telefonicznie pod nr telefonu: 44 710 35 10 (wew. 37) w godzinach pracy urzędu.

Osoby do kontaktu:
-Marta Matysiak – podinspektor ds. obsługi rady gminy i jednostek pomocniczych,
-Maria Jolanta Ochota – Sekretarz Gminy Lubochnia.Wójt Gminy Lubochnia

Piotr MajchrowskiProszę określić gdzie leży problem:
4 + 8 =
Link
4 + 8 =