Zakończenie realizacji projektu dotyczącego gospodarki wodno-kanalizacyjnej współfinansowanego w ramach RPO WŁ 2014-2020

Zdjęcie 9


Gmina Lubochnia zakończyła realizację projektu pn. Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Z dniem 31 maja 2021 r. Gmina Lubochnia zakończyła realizację projektu nr WND.RPLD.05.03.02-10-0023/17 pn. Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
W ramach projektu wykonano roboty budowlane związane z budową i rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień i Dąbrowa o łącznej długości 11,77 km, zmodernizowano stację uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa oraz wybudowano słoneczną suszarnię osadów na terenie oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej. Ponadto w ramach zarządzania projektem m.in.  sprawowano nadzory inwestorskie nad robotami budowlanymi oraz wykonano tablice informacyjne i pamiątkowe. Całkowita wartość projektu wyniosła 14 859 133,15 zł brutto i sfinansowana została:
1. Ze środków Unii Europejskiej w kwocie 8 158 123,91 zł,
2. Ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie umorzenia w kwocie 185 547,00 zł,
3. Ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 2 655 948,00 zł, w tym w formie pożyczki 1 859 164,00 zł i dotacji 796 784,00 zł,
4. Ze środków własnych gminy w kwocie 3 859 514,24 zł.
Realizacja projektu wpłynęła na uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej poprzez podniesienie poziomu wyposażenia Gminy Lubochnia w sieć kanalizacji sanitarnej, dostęp mieszkańców do ulepszonego zaopatrzenia w wodę oraz bardziej racjonalne postępowanie w gospodarowaniu osadami ściekowymi. Efektem realizacji projektu jest poprawa dostępu mieszkańców Gminy Lubochnia do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, co wpływa na ograniczenie niekontrolowanego zrzutu ścieków bytowo-gospodarczych z nieskanalizowanych miejscowości. Ponadto wybudowana suszarnia osadu pozwala na ponowne ich użytkowanie, w tym rolnicze, co sprzyja racjonalniejszej gospodarce osadami ściekowymi. Dzięki rozwojowi gospodarki wodno-kanalizacyjnej poprawiła się jakość i standard życia mieszkańców Gminy Lubochnia.

www.mapadotacji.gov.pl

Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 7 =
Link
8 + 7 =