• Wybory do Sejmu i Senatu RP  2023 - informacje o warunkach udziału w głosowaniu oraz wnioski zostały zamieszczone w zakładce DLA MIESZKAŃCA
Zamknij komunikaty

Zakończenie realizacji zadania pn. „Nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa”

Gmina Lubochnia zakończyła realizację zadania pn. ”Nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa” w ramach projektu pn. „Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Gmina Lubochnia zakończyła realizację zadania pn. ”Nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa” w ramach projektu pn. „Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

            W dniu 12 grudnia 2019 r. dokonano odbioru końcowego, natomiast w dniu 6 grudnia 2019 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dąbrowa. Wykonawcą robót budowlanych była firma BUDMAR Sp. z o.o. z Tomaszowa Mazowieckiego. Całkowita wartość zadania wyniosła 1.669.711,72 zł brutto i sfinansowana została:

- ze środków unijnych w kwocie 1.137.660,00 zł,

- ze środków WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 183.449,00 zł, w tym w formie pożyczki 128.417,00 zł
 i dotacji 55.032,00 zł,

- ze środków własnych gminy w kwocie 348.602,72 zł.

      W ramach zrealizowanego zadania wykonane zostały roboty budowlane obejmujące swym zakresem:

1)      Nadbudowę i przebudowę budynku stacji uzdatniania wody zlokalizowanej na działce o nr ewid. 214/2 obręb Dąbrowa w tym:

  • Roboty rozbiórkowe,
  • Zmianę konstrukcji dachu ze stropodachu na dach kopertowy o konstrukcji drewnianej z pokryciem blachą oraz orynnowaniem,
  • Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi,
  • Docieplenie stropu i ścian zewnętrznych,
  • Wykonanie fundamentów pod urządzenia technologiczne,
  • Wykonanie wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,
  • Wykonanie wewnętrznych powierzchni ścian (tynki, płytki ceramiczne, malowanie),
  • Wykonanie podłóg i posadzek,
  • Wykonanie opaski wokół budynku,
  • Wykonanie podestu i schodów zewnętrznych.

2)      Wymianę urządzeń w budynku stacji uzdatniania wody.

3)      Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej.

4)      Budowę wewnętrznej i zewnętrznej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej wraz z oświetleniem.

5)      Wykonanie systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu oraz instalacji monitoringu.

6)      Wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej.

 

            Nad robotami budowlanymi prowadzony był nadzór inwestorski przez firmę INSTALBUD Aneta Grałek z Gawron, gm. Sławno, na łączną kwotę 30.750,00 zł brutto, w tym środki unijne w kwocie 20.951,55 zł oraz środki własne gminy w kwocie 9.798,45 zł.

Zdjęcie 4.6Zdjęcie 4.5Zdjęcie 4.4Zdjęcie 4.3Zdjęcie 4.2Zdjęcie 4.1

www.mapadotacji.gov.pl

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 7 =
Link
6 + 7 =