Zakup wozu strażackiego dla OSP w Lubochni

straz.JPG

Gmina Lubochnia realizuje projekt pn. „Zakup wozu strażackiego dla OSP w Lubochni”

pasek logo

ax

Gmina Lubochnia realizuje projekt pn.

„Zakup wozu strażackiego dla OSP w Lubochni”

 

Krótki opis projektu

       Cel bezpośredni projektu - doposażenie jednostki OSP w Lubochni, będącej w KSRG w samochód ratowniczo- gaśniczy niezbędny do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych, w tym wyposażenie w sprzęt służący do prowadzenia akcji ratowniczych. Efektem realizacji celu bezpośredniego projektu będzie usprawnienie oraz podniesienie jakości funkcjonowania jednostki OSP w Lubochni, co przyczyni się w sposób bezpośredni do wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców gm. Lubochnia oraz całego pow.  tomaszowskiego, jak również  ochrony cennych kompleksów przyrodniczych, w tym obszarów Natura 2000.

       Cel pośredni projektu - zmniejszanie skutków zagrożeń naturalnych oraz poważnych katastrof i awarii na terenie gm. Lubochnia oraz terenie pow. tomaszowskiego, poprzez rozwój KSRG. Realizacja celu pośredniego wpłynie na zabezpieczenie gm. Lubochnia oraz pow. tomaszowskiego przed takimi zagrożeniami jak m.in.: awarie w zakładach zwiększonego ryzyka, w których występuje możliwość emisji substancji niebezpiecznych do otoczenia, miejscowe zagrożenia związane z przewozem drogowym oraz kolejowym (w tym towarowym) materiałów niebezpiecznych, pożary i zagrożenia naturalne wywołane gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi (np. nawałnice, wichury, burze), pożary obiektów (w tym magazynowych). Cel pośredni projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację wskaźnika rezultatu bezpośredniego - doposażenie w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof 1 jednostki służb ratowniczych tj. OSP w Lubochni.

       Cel generalny projektu - przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń środowiskowych i zmniejszanie ich skutków oraz wzrost bezpieczeństwa środowiska naturalnego w województwie łódzkim, a dzięki temu zmniejszenie strat spowodowanych skutkami nagłych awarii technicznych bądź technologicznych wywołanych działalnością człowieka oraz strat spowodowanych nagłymi zjawiskami atmosferycznymi. W ramach projektu zrealizowane będą 3 zadania tj. opracowanie studium wykonalności,  zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz promocja projektu. Grupą docelową są głownie mieszkańcy oraz przedsiębiorcy gm. Lubochnia i pow. tomaszowskiego.  

 

Planowane efekty: doposażenie jednostki służb ratowniczych OSP w Lubochni w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof .

 

Wartość projektu: 926 805,00 zł

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt:  685 835,70 zł

 

Planowana data zakończenia projektu: grudzień 2016 r.

 

 

www.mapadotacji.gov.pl

Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 8 =
Link
3 + 8 =