Zmiana w dodatkach węglowych i dodatkach do źródeł ciepła

smoke-716322_1920

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Lubochnia!

Uprzejmie informuję, że od 3 listopada 2022 r. obowiązują znowelizowane przepisy dotyczące przyznawania i wypłacania dodatku węglowego oraz dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Zgodnie z tymi przepisami,  gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.
Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego musi zostać sporządzona notatka służbowa.
Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym także, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o dodatku węglowym.
Ponadto zgodnie z nowymi przepisami wójt będzie mógł przyznać dodatek węglowy z urzędu w przypadku posiadania informacji wskazujących, że osoba, która nie złożyła wniosku o wypłatę dodatku węglowego, spełnia warunki jego przyznania wynikające z ustawy. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta może przeprowadzić wywiad środowiskowy w celu ustalenia prawa do tego dodatku.
Z urzędu będzie również dokonywany wpis źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji, bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji.
Powyższe zmiany stosuje się w przypadku postępowań w sprawie wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wszczętych i niezakończonych przed dniem 03.11.2022 r.

W związku z powyższym wszyscy wnioskodawcy,, którzy otrzymali decyzję odmowną z powodu zamieszkiwania pod tym samym adresem lub z powodu braku wpisu głównego źródła ogrzewania do CEEB lub w sytuacji gdy  ich wnioski pozostawione zostały bez rozpoznania  muszą ponownie wypełnić wniosek  i złożyć go :

  1. w Urzędzie Gminy Lubochnia w Biurze Obsługi Interesanta (parter) w dniach i godzinach pracy Urzędu lub;
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej - na skrzynkę podawczą ePUAP Urzędu Gminy Lubochnia  za pomocą usługi „Pismo ogólne do podmiotu publicznego.
Przypominam jednocześnie, iż wnioski można składać do dnia 30 listopada 2022 r.
 
 
Wójt
/-/ Piotr Majchrowski

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 8 =
Link
7 + 8 =