• Ogólnopolski konkurs plastyczny - ,, Zapobiegajmy pożarom''  Prace wraz z metryczką pracy należy złożyć do dnia 15.12.2023r
Zamknij komunikaty

Strategia Rozwoju Gminy Lubochnia na lata 2022-2040

Ogłoszenie Wójta Gminy Lubochnia z dnia 30 stycznia 2023 r.
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu opracowania: „Strategia Rozwoju Gminy Lubochnia na lata 2022-2040”.

Działając na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 i poz. 1846), uchwały nr XLV1/284/21 Rady gminy Lubochnia z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Lubochnia na lata 2022-2040”, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz Uchwała Nr XII/58/15 Rady Gminy Lubochnia z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Lubochnia (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2734) w związku z Zarządzeniem Nr 5/2023/W Wójta Gminy Lubochnia z dnia 30.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu opracowania: „ Strategia Rozwoju Gminy Lubochnia na lata 2022-2040”
Wójt Gminy Lubochnia ogłasza
przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Lubochnia oraz lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, których przedmiotem jest projekt opracowania: „Strategia Rozwoju Gminy Lubochnia na lata 2022-2040”.
Projekt opracowania „Strategia Rozwoju Gminy Lubochnia na lata 2022-2040” stanowi Załącznik nr I do niniejszego ogłoszenia.
Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od Ol lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. Konsultacje są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących.
Konsultacje z mieszkańcami obejmują obszar całej gminy Lubochnia i są skierowane do wszystkich mieszkańców gminy Lubochnia oraz do lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych.
Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców Gminy Lubochnia oraz od lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych w sprawie projektu opracowania: „Strategia Rozwoju Gminy Lubochnia na lata 20222040” w sprawie projektu opracowania: „Strategia Rozwoju Gminy Lubochnia na lata 2022-2040”
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu opracowania: „Strategia Rozwoju Gminy Lubochnia na lata 20222040” podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubochnia;
  • na stronie internetowej Gminy Lubochnia;
  • Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubochnia
  • na fan page Gminy Lubochnia (facebook);
  • rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w sołectwach;
  • w miejscach zwyczajowo przyjętych.

W celu składania uwag i opinii przez mieszkańców gminy Lubochnia do projektu opracowania: „Strategia Rozwoju Gminy Lubochnia na lata 2022-2040” określa się formularz ankietowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.
Badanie opinii w formie zapytania ankietowego, przeprowadza się z wykorzystaniem formularza ankiety, w wersji papierowej lub elektronicznej.
Formularz ankiety w wersji papierowej udostępniany jest w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Lubochnia. Formularz ankiety w wersji elektronicznej z określonymi zasadami pobierania, udostępniany jest na stronie internetowej Gminy Lubochnia, link: https://lubochnia.pl/-.

Wypełniony formularz konsultacji projektu opracowania „Strategia Rozwoju Gminy Lubochnia na lata 2022-2040” należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2023 r. do godziny 15:30:
  1. drogą korespondencyjną (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Lubochnia) na adres: Urząd Gminy Lubochnia, ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia Dworska,
  2. drogą elektroniczną na adres: gmina@lubochnia.pl,
  3. osobiście do Urzędu Gminy Lubochnia (pod wskazany adres) Biuro Obsługi Interesantów w godzinach pracy Urzędu

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem, podane zostanie do publicznej wiadomości na stronie inter etowej gminy oraz fan page gminy (facebook) w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Wójt Gminy Lubochnia
Piotr Majchrowski

Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 9 =
Link
5 + 9 =