Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

ochrona_srodowiska.jpg

Szanowni Mieszkańcy, uprzejmie informuję, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Szanowni Mieszkańcy

uprzejmie informuję, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, natomiast ostatecznymi odbiorcami dofinansowania będą posiadacze odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, udzielane będzie na przedsięwzięcia w zakresie transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Kwota dofinansowania nie może jednak przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia.

Niezbędnym do realizacji programu jest zebranie przez tut. Urząd informacji dotyczących posiadanych przez mieszkańców Gminy Lubochnia w/w odpadów.

W przypadku dużego zainteresowania programem Gmina Lubochnia złoży wniosek o dofinansowanie do NFOŚiGW.

W związku z powyższym rolnicy z terenu gminy Lubochnia, zainteresowani odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, mogą składać wniosek o odbiór w/w odpadach w terminie do 29.11.2019 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy Lubochnia. Wnioski są dostępne w Urzędzie Gminy ( pokój Nr 22 ) oraz na stronie internetowej Urzędu.

Jednocześnie pragnę nadmienić, iż realizacja zadania jest uzależniona od otrzymania przez Gminę Lubochnia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W przypadku nieotrzymania przez Gminę Lubochnia dotacji na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" zadanie nie zostanie zrealizowane.

Wójt Gminy Lubochnia
Piotr Majchrowski

Lubochnia Dworska, 20 listopada 2019 r.

Informacja o programie dostępna jest na stronie internetowej:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programypriorytetowe/_usuwanie-folii-rolniczych/nabor-2019/

Osoby upoważnione do kontaktu:

Anna Lis-Podinspektor ds. gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządkuNr tel. 44 710 35 10 w. 35, pokój Nr 22

Do pobrania

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 6 =
Link
1 + 6 =